แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์องค์การสวนพฤกษศาสตร์

Satisfaction Survey, The botanical Garden Organization.

กรุณาเลือกระดับความพึงพอใจของท่านต่อเว็บไซต์/Please choose your score weight for our website.

มากที่สุด/very good  มาก/good  ปานกลาง/OK  น้อย/poor  น้อยที่สุด/very poor


ความคิดเห็นของทุกท่านมีความสำคัญเพื่อนำมาพัฒนาเว็บให้ดีขึ้น ขอบพระคุณ
Thank your for your feed back.