หัวข้อข่าว
        The Botanical Garden Organization Call for Research Grant Proposals
รายละเอียด
       
The Botanical Garden Organization (BGO) is pleased to announce the availability of a new research funding opportunity. The BGO is inviting proposals for Research and Development Grants on botany and biodiversity in Southeast Asia. The aim of this fund is to support Southeast Asian scientists to work on the development of useful product(s) and/or innovative tool(s) from biological resources. Further details of the fund and an application form can be found at the bottom links.


         เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัยรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ในฐานะหน่วยงานด้านการศึกษาวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ได้มีโครงการสนับสนุนทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพในระดับอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากลิงค์ด้านล่าง
 เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   Call for Research Grant Proposals (Final).pdf
        2.   SV-Application Form.pdf