หัวข้อข่าว
        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำเนินทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ภายในสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ รักษาการประธานกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นายจรูญ อิ่มเอิบสิน กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นางสุญาณี เวสสบุตร ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เฝ้ารับเสด็จฯ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นแหล่งรวบรวมสะสมวัตถุที่มีค่า และจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา เพื่อการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับโลก ธรณีวิทยา สิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะพืชและสิ่งแวดล้อม ในลักษณะของการศึกษานอกห้องเรียน จัดแสดงนิทรรศการถาวร เรื่องราวความหลากหลายทางชีวภาพและนิทรรศการมนุษย์กับพรรณพืช รวมถึงนิทรรศการหมุนเวียนเกี่ยวกับพืชพรรณ และความหลากหลายของทรัพยากร พรรณพืชที่น่าสนใจ นิทรรศการมหัศจรรย์แห่งพรรณพืช ความแตกต่างอย่างสมดุล จัดแสดงภาพวาด 3 มิติ ของพรรณพืชที่แปลก เช่น บัวกระด้ง บัวผุด จัดแสดงระบบนิเวศกลางวัน กลางคืน แสดงให้เห็นถึงการพรางตัวของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศเดียวกัน แต่ใช้ชีวิตต่างกันในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน นิทรรศการแสดงความสัมพันธ์ ของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันทั้งพืชและแมลง แต่มีความผูกพันธ์กันอย่างสมดุล รวมทั้งนิทรรศการเรื่องมนุษย์กับพรรณพืช ซึ่งมี 7 โซน อาทิ ต้นไม้สร้างชีวิต แสดงจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตที่ล้วนพึ่งพาเกื้อกูลกันระหว่างต้นไม้กับสิ่งมีชีวิต การ์ตูนอนิเมชั่น เรียงตามช่วงเวลาที่มนุษย์ได้นำพืชต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในภูมิภาคต่างๆ ของทั่วโลก เส้นทางแห่งพืชพรรณแสดงถึงการข้ามถิ่นของพืชที่มีผลต่อวัฒนธรรม วิถีชีวิต ในภูมิภาคนั้นๆ พืชสำคัญๆ ต่างๆ ของโลก เส้นทางสีเขียว นำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง และงานหัตถกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ในครัวเรือน เพื่อความยั่งยืนและประโยชน์ที่จะกลับมาสู่ตัวเรา เช่น ส่งเสริมการปลูกป่า การใช้ถุงผ้า พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติแห่งนี้ นับเป็นสถานที่ให้ความรู้ควบคู่กับความเพลิดเพลิน นำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.