หัวข้อข่าว
        ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมเดินขบวนในงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่องาน “แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ร่วมสมโภช 720 ปี เมืองเชียงใหม่” การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้างและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน เกิดความสมานฉันท์และความเข้มแข็งขององค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้างและให้ผู้ใช้แรงงานได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดในวันแรงงานแห่งชาติ รวมถึงการร่วมเฉลิมฉลอง 720 ปี เมืองเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เครือข่ายด้านแรงงานและภาคเอกชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ลานด้านหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่