หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. ร่วมกิจกรรมรณรงค์โครงการ “ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน”
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน “ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน” ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เป็น 1 ในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้กิจกรรม “พฤกษา พาเพลิน” โดยนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม จะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้เรื่องพรรณพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านกระบวนการ ขั้นตอนในการเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์และดูแลพันธุ์ไม้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและได้เรียนรู้แปลงสาธิตการปลูกพืชตามฐานการเรียนรู้ ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้เข้าเยี่ยมชมบูธที่องค์การฯ ได้จัดแสดง ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ให้ความสนใจในกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืชแก่เยาวชน รวมทั้งการอนุรักษ์พันธุ์พืชไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมี ดร.ประมุข เพ็ญสุต รองผู้อำนวยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำเสนอแหล่งเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์ รวมทั้งกิจกรรมสำหรับให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชไทย