หัวข้อข่าว
        รมว.ทส. มอบนโยบายแก่กรรมการ อ.ส.พ.
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ซึ่งประกอบด้วย นางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานกรรมการ และกรรมการ อีก 6 คน ได้แก่ พลตรี ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ รศ.ดร.ธนิต ธงทอง นายสิรินทร์ แก้วละเอียด นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร นายจรูญ อิ่มเอิบสิน และ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 20 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพ