หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. จัดสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้แก่บุคลากร อ.ส.พ.
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ 21 – 22 กรกฏาคม 2559 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2559 – 2560 เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการองค์กรให้แก่บุคลากร อ.ส.พ. พร้อมทั้งร่วมกัน Workshop การบูรณาการ การบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2559 และปี 2560 โดยมี คุณจิราพร คูสุวรรณ รศ.ดร.ธนิต ธงทอง กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วย คุณมนตรี เสนีเศรษฐ์ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. ร่วมให้นโยบาย แนวทางในการดำเนินงานและบรรยายพิเศษให้แก่บุคลากร อ.ส.พ. โอกาสนี้ คุณอารีวรรณ ขจรวานิชไพบูลย์ จากบริษัท ทรีส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้บรรยายให้ความรู้ เรื่องแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่