หัวข้อข่าว
        ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 6/2559
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พลตรี ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฎ์ ผศ.ดร.วีระพงษ์ มาลัย นายภราดร หอมแย้ม นายปิยเกษตร สุขสถาน นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ นางสาวรุจิวัลย์ ศิริวรรณนางอรวรรณ ไชยพรหม นางสาวเกศินีกานต์ เอกกิตติธนภูมิ