หัวข้อข่าว
        โครงการปลูกป่าอนุรักษ์ต้นน้ำ และลำธาร เฉลิมพระเกียรติฯ
รายละเอียด
       
วันที่ 27 กรกฎาคม 2552 นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โครงการปลูกป่า อนุรักษ์ ต้นน้ำ และลำธาร เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2552 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ณ ศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้า ในพระราชดำริ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ จากส่วนราชการ หน่วยงาน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา กว่า 400 คน ที่ได้ร่วมกันปลูกป่า จำนวน 3,677 ต้น พรรณไม้กว่า 20 ชนิด ในพื้นที่ 60 ไร่ ซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองที่มีการกระจายพันธุ์ในท้องถิ่นเดิม และบางชนิดยังเป็นพืชหายากและใกล้สูญพันธุ์ เช่น กฤษณาอินโดจีน ซึ่งถูกคุกคามจากการหาไม้หอม เต่าร้างยักษ์ที่พบการกระจายพันธุ์บนเขาสูง หรือจวงหอมที่มีการโค่นล้มเพื่อใช้เป็นเครื่องเทศ ซึ่งในโอกาสนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ร่วมหารือกับ ดร.ก่องกานดา ชยามฤต ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ คุณสุวิทย์ วิชชาวุธ กรรมการบริหาร อ.ส.พ. นายดนัย สรรพศรี หน.ศร.พล. รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงาน ละส่วนราชการต่าง ๆ เรื่องแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้าในพระราชดำริ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดพิษณุโลกอีกต่อไป
นายดนัย สรรพศรี หน.ศร.พล. กล่าวรายงานโครงการ


นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีนายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปลูกต้นกฤษณาอินโดจีน

เยาวชนปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ต้นน้ำและลำธาร


ดร.ก่องกานดา ชยามฤต ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ คุณสุวิทย์ วิชชาวุธ กรรมการบริหาร อ.ส.พ. นายดนัย สรรพศรี หน.ศร.พล. พร้อมพนักงานองค์การถ่ายภาพร่วมกัน


ถ่ายภาพร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก