หัวข้อข่าว
        การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
รายละเอียด
       
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพ ในประเทศไทย (BRT) และสมาคมพฤกษศาสตร์ ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการนำเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ให้เป็นที่รู้จัก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น ระหว่างอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการขึ้นเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่จัดได้ว่ามีความหลากหลายของพันธุกรรมพืช จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพืช อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีนายศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด ในสองวันแรกจะเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยมีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ การอนุรักษ์กล้วยไม้ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดย ดร.Henrik Pedersen จากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลในการวิเคราะห์ชนิดพืช โดย รศ.ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประเทศไทยกับการเฉลิมฉลองปีสากล แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานจะมีการนำเสนอผลงานภาคบรรยายจำนวน 54 เรื่อง และภาคโปสเตอร์จำนวน 100 เรื่อง ในหลากหลายสาขาทางด้านพฤกษศาสตร์ อาทิ ความหลากหลายของพืชในอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จังหวัดเลย การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับการขยายพันธุ์แวนด้าฟ้ามุ่ย ผลของขนาด พอลิเมอร์ ความเข้มข้นของไคโตซานต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกาดหอม การศึกษาเปรียบเทียบการใช้พืชสมุนไพรของชาวไทลื้อในประเทศจีนและประเทศไทย ความหลากหลายทางชีวภาพของไม้น้ำและการใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตชุมชนลำเชียงไกร จังหวัดนครราชสีมา และในวันที่ 26 มีนาคม จะเป็นการทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง การประชุมครั้งนี้นับว่าเป็นการประชุมใหญ่ทางพฤกษศาสตร์ของ ประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 350 คน เนื่องจากในปีนี้ทางองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (2010 International Year of Biodiversity) การจัดประชุมในครั้งนี้ยังสนับสนุนให้เกิด การตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และร่วมมือกันเพื่อพิทักษ์รักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้ดำรงคงอยู่ต่อไป

ดร.ก่องกานดา ชยามฤต ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวรายงานการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

นายศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
การบรรยายการอนุรักษ์กล้วยไม้ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดย ดร.Henrik Pedersen จากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

การบรรยายการใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลในการวิเคราะห์ชนิดพืช โดย รศ.ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การนำเสนอผลงานตาม Session ต่างๆ