หัวข้อข่าว
        4 สถาบันการศึกษา ร่วมอบรมอาสาสมัครนำชมสวน
รายละเอียด
       
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจัย และอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชของไทย ตลอดจนมีการพัฒนาบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและนันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อรองรับผู้เยี่ยมชมที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทางสวนพฤกษศาสตร์ฯ จึงได้จัดโครงการ “อาสาสมัครนำชมสวน” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2553 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยมีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครนำชมสวน ในครั้งนี้ 4 สถาบันได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่ และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 50 คน ดร.ประมุข เพ็ญสุต รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อาสาสมัครนำชมสวน” และบรรยายให้ความรู้เรื่อง ประวัติ และบทบาทขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งหลักสูตรในการอบรมมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคสนาม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา ได้แก่ เรื่อง “ป่าเมืองไทยและความหลากหลายของพรรณพืช” โดย ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน เรื่อง “หิ่งห้อยในสวนพฤกษศาสตร์” โดย ดร.สมยศ ศิลาล้อม และ เรื่อง “จุดเด่นที่ควรค่าแก่ การนำชม เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ” โดย นางอรวรรณ ไชยพรหม หัวหน้าส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และนางสาวประภาวลัย คชศิลา หัวหน้า งานประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมได้เดินศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้คุณค่าพรรณไม้ไทย โดยเฉพาะพืชสมุนไพรและพรรณไม้ไทยหายาก อย่างใกล้ชิดในเส้นทางเดินชมธรรมชาติของสวนพฤกษศาสตร์ฯ และในกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ด้านธรรมชาติวิทยา ชมเรื่องราวเกี่ยวกับโลกธรณีวิทยา สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพืชและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ โดยในวันสุดท้ายผู้เข้าอบรมจากสถาบันต่างๆ ได้พูดถึงกิจกรรมและ ความประทับใจ หลังเข้าร่วมโครงการ “อาสาสมัครนำชมสวน” ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ประจำปี 2553 นายนคเรศ อุดชะยา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่ กล่าวว่า “สวนพฤกษศาสตร์ฯ แห่งนี้เป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คงความสวยงาม ของธรรมชาติ ขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาเที่ยวที่ สวนพฤกษศาสตร์กันเยอะๆ” นางสาวสุวรีย์ สามแก้ว นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ กล่าวว่า “มาอบรมในครั้งนี้ได้รับประโยชน์และความรู้มากมายเลย จากพี่ๆ วิทยากร ได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ซึ่งหาโอกาสได้ยากเพราะอยู่ในเมือง อยากเชิญชวน ให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศในสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้” นายชานนท์ เชี่ยวชาญ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “ประทับใจสถานที่ต่างๆ ในสวนพฤกษศาสตร์ เช่น กลุ่มอาคารเรือนกระจก เรือนเพาะชำ เส้นทาง เดินชมธรรมชาติและอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์มากมาย ทั้งความรู้ ด้านพืช เทคนิคการนำชม ทำให้สามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ ในอนาคตข้างหน้า” นางสาวสิริรัญญา สุนทร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กล่าวว่า “ประทับใจ กิจกรรม สันทนาการสนุกมากๆ พี่ๆดูแลเป็นอย่างดี ได้รู้จักเพื่อนๆ ที่มาจาก ต่างสถาบันและได้รับความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณธรรมชาติ และเรื่องแมลงต่างๆที่เราไม่รู้จัก รวมทั้งความมหัศจรรย์ของหิ่งห้อยที่ไม่รู้มาก่อน” โครงการนี้ถือได้ว่าได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก ได้เพิ่มพูนความรู้ทางด้านพืชและการอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การสร้างมูลค่าเพิ่ม ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา และชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม รวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการให้บริการของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แก่นักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมสวนให้ได้รับความประทับใจอีกด้วย สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ผู้ที่สนใจเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ฯสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 – 5384 – 1234 และ www.qsbg.org


นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมอาสาสมัครฯ ลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม


นางอรวรรณ ไชยพรหม หัวหน้าส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กล่าวตอนรับผู้เข้าร่วมอบรม

นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ กล่าวรายงานการการอบรม

ดร.ประมุข เพ็ญสุต รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อาสาสมัครนำชมสวน” และบรรยายให้ความรู้เรื่อง ประวัติและบทบาทขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

การบรรยาย “ป่าเมืองไทยและความหลากหลายของพรรณพืช” โดย ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน

การบรรยาย “หิ่งห้อยในสวนพฤกษศาสตร์” โดย ดร.สมยศ ศิลาล้อม

ชมพรรณไม้ และคุณค่าสมุนไพรในกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ โดย นายวันชัย คำเขตร์ และทีมงานจากส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์น้อง ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่


น้อง ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่


น้อง ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้


ล้อมวงเสริมปัญญา สันทนาการพาเพลิน โดยทีมงานส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การบรรยาย เรื่อง “จุดเด่นที่ควรค่าแก่การนำชม โดย นางอรวรรณ ไชยพรหม หัวหน้าส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

การบรรยายเรื่อง "เทคนิคการให้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจ" โดยนางสาวประภาวลัย คชศิลา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์


เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

รู้จักพรรณไม้ ใกล้ชิดธรรมชาติตามเส้นทางชมธรรมชาติ โดยวิทยากรจากสำนักพัฒนาและปลูกบำรุง และทีมงานส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์


การระดมความคิดเห็นและนำเสนอ การอบรมในครั้งนี้
ดร.ประมุข เพ็ญสุต รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวปิดการอบรม


ดร.ประมุข เพ็ญสุต รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรการอบรม ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม


ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และขอขอบคุณ อาจารย์ และน้อง ๆ จากทุกสถาบันที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ครับ