ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
(Last update 8/26/2016)
115
2
คณะนักกีฬานักเรียน 8th ASEAN Schools Games เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์(Last update 7/28/2016)
305
3
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 6/2559(Last update 7/28/2016)
360
4
อ.ส.พ. แถลงข่าวการประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน(Last update 7/28/2016)
191
5
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้ความรู้เรื่องพืชทนแล้งแก่ประชาชน(Last update 7/28/2016)
155
6
อ.ส.พ. จัดสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้แก่บุคลากร อ.ส.พ.(Last update 7/24/2016)
195
7
อ.ส.พ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล(Last update 7/23/2016)
177
8
อ.ส.พ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สวนสัตว์ดุสิต (Last update 7/22/2016)
216
9
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2559(Last update 7/1/2016)
294
10
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 1/2559(Last update 6/30/2016)
211
11
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ ครั้งที่ 6/2559(Last update 6/27/2016)
276
12
รมว.ทส. มอบนโยบายแก่กรรมการ อ.ส.พ.(Last update 6/21/2016)
238
13
อ.ส.พ.จัดอบรมการสื่อสารระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004(Last update 6/17/2016)
238
14
ประชุมผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559(Last update 6/13/2016)
243
15
อ.ส.พ. ร่วมจัดบูธส่งเสริมการท่องเที่ยวในงาน TTM+2016(Last update 6/13/2016)
189
16
อ.ส.พ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2559(Last update 6/9/2016)
343
17
อ.ส.พ.จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559(Last update 6/6/2016)
335
18
อ.ส.พ. จัดกิจกรรมท่องไพรเมื่อไร้แสง “QSBG Night Safari (QNS)”(Last update 6/6/2016)
240
19
คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร อ.ส.พ.(Last update 5/28/2016)
252
20
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2559(Last update 5/27/2016)
227
21
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ ครั้งที่ 5/2559(Last update 5/27/2016)
177
22
อ.ส.พ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ(Last update 5/25/2016)
324
23
อ.ส.พ.ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่(Last update 5/25/2016)
224
24
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น เข้าศึกษาดูงานการอนุรักษ์พรรณพืช ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (Last update 5/25/2016)
265
25
ผู้เข้าประกวดมิสเมียนม่าเวิลด์ “MMW2016” จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ Canopy walks (Last update 5/25/2016)
166