ข้อมูลพื้นฐาน
::ประวัติ และ วิสัยทัศน์ องค์การ ::คณะกรรมการบริหารองค์การ
::โครงสร้าง ::บริหารองค์การ
::งบประมาณ :ข้อมูลติดต่อองค์การฯ
::บุคคลากร  
   
เอกสารราชการ
::ราชกิจจานุเบกษา ::ระเบียบ / ข้อบังคับ
::พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540  
::พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
   
   
เอกสารการบริหาร
การบริหารจัดการความเสี่ยง Risk Map
::ข้อมูลบริหารความเสี่ยง ::ระบบควบคุมภายใน
::สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ::แบบประเมิณองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม
::แผนบริหารความเสี่ยง ::แบบสอบถามการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2552(ส่วนปฏิบัติ)
::คู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปี 2553 ::แบบสอบถามด้านการบริหาร การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพยากรบุคคล
  ::แบบสอบถามการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2552
  ::คู่มือการควบคุมภายในองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2553
   
สื่อสิ่งพิมพ์
แผ่นพับ  
::แผ่นพับองค์การ ::แผ่นพับแนะนำสวน
   
Newsletter  
::เล่ม 1 ::เล่ม 2 ::เล่ม 3 ::เล่ม 4 ::เล่ม 5 ::เล่ม 6
::เล่ม 7 ::เล่ม 8 ::เล่ม 9 ::เล่ม 10 ::เล่ม 11 ::เล่มที่ 12
::เล่มที่ 13 :เล่มที่ 14        
           
 รายงานการประชุม
:: รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รายงานการประชุมผู้บริหาร อ.ส.พ.
   และคณะอนุกรรมการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ :: รายงานการประชุมผู้บริหารผู้บริหาร อ.ส.พ. เดือนตุลาคม 2552
:: Loginเพื่อเข้าสู่ระบบ  
   
ประกาศต่างๆ
:: ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การ :: ประกาศสมัครงาน
   
มติ และคำสั่งต่างๆ
:: มติคณะรัฐมนตรี :: คำสั่งคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
:: คำสั่งองค์การ :: คำสั่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
   
แผนงาน งบประมาณ และแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ
:: แผนกลยุทธ์ :: แผนแม่บทองค์การสวนพฤกษศาสตร์
:: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทยพ.ศ.2552-2556 :: แผนปฏิบัติการประจำปี
:: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การฯ 2552 :: งบประมาณมาณประจำปี
:: นโยบาย ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกาศาสตร์ 2552  
   
คู่มือ แนวทางปฏิบัติ
::บทบาทและหน้าที่คณะกรรการรัฐวิสาหกิจ :: ค่านิยมหลักขององค์กรและจรรยาบรรณพนักงาน
::มาตรฐานการเลื่อนระดับ :: คู่มือพนักงาน 
 ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
 และสภาพแวดล้อมในการทำงานปีงบประมาณ 2552  
   
รายงานทางการเงิน
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน ต่าง ๆ
รายงานประจำปี    
:: รายงานประจำปี 2547 :: รายงานประจำปี 2548
:: รายงานประจำปี 2549     :: รายงานประจำปี 2550
:: รายงานประจำปี 2551  
   
รายงานโครงการ ผลการประเมินประจำปี
:: โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 :: ผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
   
 
 
 
 
 


Last Update: 1/12/2009
All rights reserved
The Botanical Garden Organization,Thailand