หัวข้อข่าว
        ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
รายละเอียด
       
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายพรชัยหาญ ยืนยงสกุล กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Interrity and Transperency Assessment : ITA) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โอกาสนี้ นายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Video Conference (Cisco webex) และห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่