หัวข้อข่าว
        ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565
รายละเอียด
       
วันที่ 1 มีนาคม 2565 รศ.ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2565 ประกอบด้วย นายนำชัย แสนสุภา ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ นายพรชัย หาญยืนยงสกุล ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ นางสาวกนกวรรณ ชูทาน นายฉัตรทอง เจือจันทร์ นางจิดาภา ระวีวรรณ และนางสาวฐาปนี ทรงอยู่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริหาร สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference (Cisco Webex)