หัวข้อข่าว
        ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/2565
รายละเอียด
       
วันที่ 9 มีนาคม 2565 พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานอนุกรรมการ การขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายวีระชัย อมรรัตน์ นายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์ พลตำรวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ พลเอก ธรณิศวร์ โรจนสุวรรณ พลเรือเอก ดร.สมัย ใจอินทร์ พลตรี นภาพล หลักทรัพย์ นายภราดร หอมแย้ม นายพรชัย หาญยืนยงสกุล นางสาวปัถวี แสงฉาย ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน นางสาวเสาวภาคย์ แย้มพงศ์ผลิน และนางสาวพัฒน์สรณ์ สงวนศักดิ์ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference (Webex) และ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่