หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อต่อยอดการอนุรักษ์และการวิจัยพันธุ์พืชฯ ร่วมกับ สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
รายละเอียด
       
วันที่ 30 มีนาคม 2565 ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและอนุรักษ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงานสร้างความร่วมมือเพื่อต่อยอดการอนุรักษ์และวิจัยพันธุ์พืชในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมและพาณิชย์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าประชุมร่วมกับ นายวินิจ วงศ์วโรฬาร์ หัวหน้าสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือตอนบน และคณะผู้บริหาร เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อต่อยอดการอนุรักษ์และการวิจัยพันธุ์พืชในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือตอนบน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่