หัวข้อข่าว
        องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ
รายละเอียด
       
วันที่ 1 เมษายน 2565 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ "นวัตกรรมแก้ฝุ่นร้ายเพื่อลมหายใจคนเมือง" ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการวิจัยนวัตกรรมเสาต้นไม้บำบัดมลพิษ เพื่อการบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในเขตเมือง โดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันศึกษาวิจัยออกแบบและจัดทำนวัตกรรมเสาต้นไม้บำบัดมลพิษ PM 2.5 ในเขตเมือง โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติประจำปี 2564 โดยออกแบบให้ควบคุมด้วยระบบ IoT หรือ Internet of Things ผ่านระบบปฏิบัติการ Android และ IOS สามารถแสดงผลข้อมูลอัตราการไหลของอากาศ ค่าความชื้น อุณหภูมิอปริมาณแสง ควบคุมการรดน้ำ และเก็บข้อมูลออนไลน์เสมือนจริง ลดการใช้กำลังคนประหยัดพลังงาน และสามารถนำไปติดตั้งเพื่อแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในพื้นที่เร่งด่วนโดยเฉพาะในเขตเมือง เพื่อลดมลพิษทางอากาศ การจัดเสวนาวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษจากฝุ่น PM 2.5 และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ตลอดจนแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข PM 2.5 อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอนาคต ภายในงานมีการบรรยายหัวข้อ “สถานการณ์มลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย” โดย รศ.ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ และหัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวข้อ “แนวการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยใช้นวัตกรรมเสาต้นไม้บำบัดมลพิษ PM 2.5 ในเขตเมือง” โดย ดร.เจนจิรา หมื่นเร็ว นักวิชาการพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จากนั้นร่วมเสวนา หัวข้อวิถีชีวิตใหม่กับนวัตกรรมเพื่อลมหายใจคนเมือง โดยมี นายชัชวาล ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.ว่าน วิริยา ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเสวนา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายวีระพงษ์ ฤทธิ์รอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 60 คนจาก 24 หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกลานนา กรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่