หัวข้อข่าว
        องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืชพื้นเมืองของประเทศ
รายละเอียด
       
วันที่ 11 เมษายน 2565 นายพรชัย หาญยืนยงสกุล กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และ นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการต่อยอดการวิจัยและอนุรักษ์พืชพื้นเมืองสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะพืชกลุ่ม กล้วยไม้ ขิงข่า ไม้หายาก พืชภูมิปัญญา และพืชพื้นเมืองบนพื้นที่สูง เพื่อนำไปสู่การสร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกันในการดำเนินกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ต่อชุมชนบนพื้นที่สูงและประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และวิจัย การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนมีเจตจำนงค์ร่วมกันในการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ให้กับเยาวชนและสาธารณชน ได้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของพันธุ์พืชและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีพิธีลงนามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom cloud meeting) โดยมีคณะผู้บริหารและผู้แทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้