หัวข้อข่าว
        ประชุมคณะอนุกรรมการ การขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 4/2565
รายละเอียด
       
วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565 พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานอนุกรรมการ การขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นายวีระชัย ณ นคร ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย นายวีระชัย อมรรัตน์ พลตำรวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ นายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์ นายนำชัย แสนสุภา พลเอก ธรณิศวร์ โรจนสุวรรณ พลเรือเอก ดร.สมัย ใจอินทร์ พลตรี นภาพล หลักทรัพย์ นายภราดร หอมแย้ม นายพรชัย หาญยืนยงสกุล นางสาวปัถวี แสงฉาย ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน นางสาวเสาวภาคย์ แย้มพงศ์ผลิน และนางสาวพัฒน์สรณ์ สงวนศักดิ์ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference (Webex) และ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่