หัวข้อข่าว
        ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 5/2565
รายละเอียด
       
วันที่ 18 เมษายน 2565 นายพงศ์บุณย์ ปองทอง ประธานกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 5/2565 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล พลเรือเอกพิเชษฐ ตานะเศรษฐ นายพรชัย หาญยืนยงสกุล นายวีระชัย อมรรัตน์ นายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์ รศ.ดร. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ นายนำชัย แสนสุภา พลตำรวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ ร้อยตำรวจโทหญิง ศรัณย์กร เลิศโอภาส โอกาสนี้ นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference (Cisco Webex) และห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่