หัวข้อข่าว
        องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศ
รายละเอียด
       
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพการศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ และต่อยอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ วันที่ 21 เมษายน 2565 นายพรชัย หาญยืนยงสกุล กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านพฤกษศาสตร์และการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช พัฒนางานวิจัยและต่อยอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มวล.และดร.ปิยเกษตร สุขสถาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ลงนามเป็นพยาน ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยร่วมมือกันด้านวิชาการในการผลิตบุคลากรด้านพฤกษศาสตร์ เพื่อรองรับการดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาพันธุ์พืชที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพรและอาหาร เป็นต้น เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์ โดยบันทึกข้อตกลงนี้มีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป