หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. จัดอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ"
รายละเอียด
       
วันที่ 28 เมษายน 2565 นางสาวปฐวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ" โดยมีบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้ารับการอบรม โอกาสนี้ นายพรชัย หาญยืนยงสกุล กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้ารับฟังการบรรยายด้วย ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่