หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แผนที่นำทางด้านการวิจัยและพัฒนาขององค์การสวนพฤกษศาสตร์”
รายละเอียด
       
วันที่ 5 เมษายน 2565 นายพรชัย หาญยืนยงสกุล กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รักษาการ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แผนที่นำทางด้านการวิจัยและพัฒนาขององค์การสวนพฤกษศาสตร์” (R & D Roadmap) โดย รศ.ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินการในการวางแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนาขององค์การฯ เพื่อให้สอดรับกับบริบทของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ขึ้น โดยใช้แผนที่นำทางเป็นเครื่องมือ ทำให้องค์กรสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง สามารถช่วยผู้บริหารให้มองเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและกำหนดทิศทางขององค์กรในอนาคต ช่วยลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรให้เข้าใจและรับรู้ถึงทิศทางในการพัฒนางานด้านการวิจัยขององค์กร ตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินงานของบุคลากร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นเจ้าของในโครงการ ก่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะทุ่มเทเต็มกำลังความสามารถเพื่อทำให้งานประสบผลสำเร็จต่อไป โดยมี ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ อนุกรรมการวิชาการและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ รักษาการรองผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีด้านพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โอกาสนี้นายนำชัย แสนสุภา อนุกรรมการวิชาการและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ เข้ารับฟังการบรรยาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่