หัวข้อข่าว
        องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการพัฒนางานด้านพืชและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รายละเอียด
       
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายพรชัย หาญยืนยงสกุล กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และ นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนางานด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุน ถ่ายทอดความรู้ทางพฤกษศาสตร์ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่หลากหลาย เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันบูรณาการ การใช้ทรัพยากรตามภารกิจหลักของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้มีการอบรมจัดการตัวอย่างพรรณไม้สำหรับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้แก่คณะครู จากโรงเรียนภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 21 โรงเรียน ร่วมกันสำรวจฝึกจัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ฝึกเย็บตัวอย่างพรรณไม้และเขียนป้ายชื่อพรรณไม้ โดยมีวิทยากรจากส่วนหอพรรณไม้ส่วนเผยแพร่ความรู้ และส่วนนโยบายและแผน บรรยายให้ความรู้