หัวข้อข่าว
        ร่วมหารือแลกเปลี่ยนการจัดทำ skills matrix ร่วมกับการประปานครหลวง
รายละเอียด
       
วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายธนกร พิลัยลาภ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักตรวจสอบภายใน ส่วนคณะกรรมการและกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่วนทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมประชุมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และเครือข่าย ด้านการตรวจสอบ ด้านกำกับดูแล ด้านทรัพยากรมนุษย์ ในการจัดทำ skills matrix ร่วมกับสำนักตรวจสอบ การประปานครหลวง กรุงเทพฯ