ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
อบรมความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม(Last update 5/26/2023)
10
2
ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2566(Last update 5/26/2023)
8
3
ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารธรรมาภิบาล องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566(Last update 5/25/2023)
17
4
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 6/2566 (Last update 5/23/2023)
11
5
นักวิชาการ อ.ส.พ. ให้ความรู้“ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และการระบุชนิดพรรณไม้เบื้องต้น”(Last update 5/22/2023)
16
6
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนธุรกิจจัดหารายได้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 5/19/2023)
10
7
การประชุมเปิดตรวจสอบงบการเงิน ประจำไตรมาส 1 และ 2 ระหว่าง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กับ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ (Last update 5/19/2023)
11
8
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนวิสาหกิจและแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2(Last update 5/18/2023)
12
9
ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 4/2566(Last update 5/18/2023)
10
10
ผอ.อ.ส.พ.มอบประกาศนียบัตร หลักสูตร "การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ"ให้แก่เจ้าหน้าที่ National Biodiversity Centre, Ministry of Agriculture and Livestock จาก ราชอาณาจักรภูฏาน(Last update 5/17/2023)
19
11
ประชุมอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และกำกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 5/2566(Last update 5/16/2023)
20
12
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566(Last update 5/16/2023)
17
13
ประชุมผู้บริหาร อ.ส.พ. ประจำเดือนพฤษภาคม 2566(Last update 5/12/2023)
29
14
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน จากการทดลองหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ Eco-school องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (After Action Review: AAR)(Last update 5/12/2023)
31
15
อ.ส.พ. หารือแนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมไดโนเสาร์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ประจำปี 2566(Last update 5/10/2023)
27
16
ประชุมคณะทำงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ครั้งที่ 1/2566(Last update 5/10/2023)
42
17
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 5/2566(Last update 5/9/2023)
13
18
ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก National Biodiversity Centre, Ministry of Agriculture and Livestock จาก ราชอาณาจักรภูฏาน (Last update 5/7/2023)
24
19
ผอ.อ.ส.พ.ร่วมพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล (Last update 5/7/2023)
21
20
หารือโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์พงไพร (Last update 5/7/2023)
23
21
ผอ.อ.ส.พ. ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์(Last update 5/7/2023)
24
22
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ครั้งที่ 2/2566(Last update 5/3/2023)
30
23
ผอ.อ.ส.พ. ร่วมประชุมผู้บริหาร ทส. ครั้งที่ 1/2566(Last update 5/2/2023)
25
24
อ.ส.พ. ร่วมบุญ ร่วมใจ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566(Last update 5/2/2023)
25
25
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการ ผู้บริหารและผู้อาวุโส(Last update 4/29/2023)
34