ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
ประชุมหารือแผนการต่อยอดการอนุรักษ์และวิจัยพันธุ์พืช เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์(Last update 5/20/2022)
2
2
ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 4/2565(Last update 5/20/2022)
2
3
รองปลัดฯ จงคล้าย ประชุมติดตามความคืบหน้าในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง(Last update 5/11/2022)
23
4
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการพัฒนางานด้านพืชและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(Last update 5/9/2022)
24
5
อ.ส.พ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แผนที่นำทางด้านการวิจัยและพัฒนาขององค์การสวนพฤกษศาสตร์”(Last update 5/6/2022)
25
6
อ.ส.พ. จัดอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ"(Last update 4/28/2022)
30
7
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศ (Last update 4/22/2022)
39
8
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 5/2565(Last update 4/18/2022)
26
9
ประชุมคณะอนุกรรมการ การขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 4/2565(Last update 4/18/2022)
25
10
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืชพื้นเมืองของประเทศ(Last update 4/11/2022)
44
11
รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส(Last update 4/8/2022)
50
12
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดพิธีทำบุญครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนา(Last update 4/8/2022)
57
13
อ.ส.พ. ร่วมงานเทศกาลลาบเมือง ประจำปี 2565(Last update 4/4/2022)
46
14
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ (Last update 4/1/2022)
62
15
อ.ส.พ. ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อต่อยอดการอนุรักษ์และการวิจัยพันธุ์พืชฯ ร่วมกับ สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(Last update 3/30/2022)
40
16
ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2565(Last update 3/29/2022)
48
17
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565(Last update 3/22/2022)
56
18
รมว.ทส. ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(Last update 3/20/2022)
72
19
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/2565(Last update 3/10/2022)
69
20
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565(Last update 3/2/2022)
66
21
ประชุม คณะทำงานยกระดับการดำเนินงานด้านบริหารจัดการ (Core Business Enablers) ครั้งที่ 1/2565(Last update 3/1/2022)
73
22
อ.ส.พ. มอบชุดอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนปางไฮ(Last update 2/28/2022)
73
23
อ.ส.พ. เข้าร่วมจัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อยอดงานวิจัย (ชาอู่หลงกลิ่นดอกมหาหงส์) ภายในงาน World Tea & Coffee Expo 2012(Last update 2/28/2022)
59
24
อ.ส.พ. สร้างสุขแก่บุคลากร จัดบรรยายธรรม "คุณธรรม จริยธรรม"(Last update 2/20/2022)
78
25
ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Last update 2/18/2022)
81