รายงานประจำปี องค์การสวนพฤกษศาสตร์

รายงานประจำปีเอกสารแผนกลยุทธ์,แผนงาน,งบประมาณ และแผนยุทธศาสตร์ ,นโยบาย ,และความเสี่ยง


 แผนยุทธศาสตร์ ,นโยบาย ,และความเสี่ยง

- แผนยุทธศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 ปี 2560-2564

- แผนการวิจัยและขยายพันธุ์ไม้ขยายพันธุ์ยาประจำปี 2561-2564

- แผนยุทธศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ฉบับทบทวนปี 2561

- แผนยุทธศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ฉบับทบทวนปี 2560

- แผนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ SIP Plan 2560

- แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 ปี 2560-2564

- แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 ปี 2559-2564

- แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 ปี 2559-2563

- แผนกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์

- แผนยุทธศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปี 2556-2560 ทบทวนและปรับปรุง 2557

- รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2556

- แผนแม่บทด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG-CSR) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2555-2559

- นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2556

- นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสำนักวิจัยและพัฒนา องค์การสวนพฤกษศาสตร์

- แผนแม่บทการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2557-2561

- แผนแม่บทองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2554-2564

- แผนเตรียมความพร้องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2556-2561 องคก์สวนพฤกษศาสตร์

- แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2556-2560

- แผนการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

- รายงานแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปี 2555-2559

- แผนบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2556

- แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2556-2560 (ทบทวนและปรับปรุง ปี2556)

- แผนกลยุทธ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปีงบประมาณ 2550-2554

- คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน (ฉบับปรับปรุง 2556)

- แผนบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ.2556

 

เอกสารรายงานประจำปีองค์การสวนพฤกษศาสตร์

- รายงานประจำปีองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2547 (Report_Org 2547 sep_1)

- รายงานประจำปีองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2548 (Report_Org 2548 sep_1)

- รายงานประจำปีองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2549 (Report_Org 2549)

- รายงานประจำปีองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2550 (Report_Org_2550)

- รายงานประจำปีองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2551 (Report_Org_2551)

- รายงานประจำปีองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2552 (Report_Org_2552)

- รายงานประจำปีองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2553 (Report_Org_2553)

- รายงานประจำปีองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2554 (Report_Org_2554)

- รายงานประจำปีองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2555 (Report_Org_2555)

- รายงานประจำปีองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2556 (Report_Org_2556)

- รายงานประจำปีองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2557 (Report_Org_2557)

- รายงานประจำปีองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2558 (Report_Org_2558)

- รายงานประจำปีองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2559 (Report_Org_2559)

- รายงานประจำปีองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2560 (Report_Org_2560)

 

เอกสารข้อมูลบริหารความเสี่ยง

- คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน (ฉบับปรับปรุง 2556)

- แผนบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ.2556

 

เอกสารงานเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การ

- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2551-2553