หัวข้อข่าว
        ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร อ.ส.พ. ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ video conference
รายละเอียด
       
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2563 โดยมี นายประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ พลเอก ธรณิศวร์ โรจนสุวรรณ นายกัมปนาท ภักดีกุล นายพลภัทร สีแดง นายเต็มภาคย์ ภัทรรัชต์ภาคย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่