หัวข้อข่าว
        ชมนิทรรศการ อ.ส.พ. ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561
รายละเอียด
       
ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 8 มกราคม 2561 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้และปลูกจิตสำนึก ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ภายในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่