หัวข้อข่าว
        องค์การสวนพฤกษศาสตร์ KM Day “Let’s Learn Together” ประจำปี 2561
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการจัดการความรู้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ KM Day “Let’s Learn Together” ประจำปี 2561 เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการนำกระบวนการจัดการความรู้มาใช้เพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นเวทีนำเสนอรายการความก้าวหน้าในการนำ KM มาพัฒนางานด้านต่างๆ ขององค์การฯ รวมทั้งแบ่งปันทักษะการถ่ายโอนความรู้ ตลอดจนให้บุคลากรของ อ.ส.พ. มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะช่วยปฏิบัติงาน ให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ โดยมีบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์เข้าร่วม กว่า 200 คน ภายในงานกิจกรรม การบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบและวินัยบุคลากร อ.ส.พ. โดย ผอ.อ.ส.พ. การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์และวิถีนักสำรวจพืช โดย ดร.ปรัชญา ศรีสง่า หัวหน้าส่วนหอพรรณไม้ และการสำรวจพรรณไม้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย ดร.จรัญ มากน้อย หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ การบรรยายเรื่องมาตรการลด คัดแยก ขยะมูลฝอย ใน อ.ส.พ. โดย นายคณิต โพธิจินดา หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้จำนวน 8 ฐาน ได้แก่ฐานการเรียนรู้เรื่องนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฐานความรู้เรื่องบุคลากร ฐานการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานการเรียนรู้เรื่องการเงิน การคลัง พัสดุ ฐานการเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฐานการเรียนรู้ด้านสารบรรณ ฐานการเรียนรู้ด้านกฎหมาย และฐานการเรียนรู้เรื่องการออมเงินและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากนั้นร่วมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2561 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายอินทรรัตน์ เอกวรรณ์ ลูกจ้าง อ.ส.พ. สังกัดส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง และนางแก้วภา ยกยอ ลูกจ้าง อ.ส.พ. สังกัดส่วนบริหารจัดการพื้นที่ สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง โอกาสนี้ ผอ.อ.ส.พ. ได้กล่าวยกย่องเกียรติคุณ พร้อมมอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถจนมาถึงวันนี้