หัวข้อข่าว
        องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนเพื่อจัดทำหลักสูตรและสื่อในการเผยแพร่ความรู้
รายละเอียด
       
ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2561 ส่วนเผยแพร่ความรู้ สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องถอดบทเรียนเพื่อจัดทำหลักสูตรและสื่อในการเผยแพร่ความรู้ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เพื่อนำมาจัดทำหลักสูตรและสื่อเผยแพร่ความรู้ รวมถึงจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ตามหลักสูตร ที่สอดคล้องกับเนื้อหาและความต้องการของสถาบันการศึกษาในการเข้ามารับความรู้ให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างบทบาทองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในการเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้านทรัพยากรพืชและความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน โดยมี ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและบุคลากร อ.ส.พ. จำนวน 60 คน รับฟังการบรรยายและศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่