หัวข้อข่าว
        ร่วมประชุมประชาคม ขอใช้ประโยชน์และการขอถอนสภาพที่ดิน เพื่อจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น
รายละเอียด
       
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายวาสนา บุญประกอบ รักษาการหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง เรื่องการขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ แปลงทำเลเลี้ยงสัตว์ ขก. 2691 บ้านหนองแซง หมู่ 7 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ตามมาตรา 9 แห่งกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 เพื่อจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยในที่ประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์