หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. ร่วมทำประชาพิจารณ์ รับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน กรณี การเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย บางส่วน บริเวณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ ณ ห้องประชุม อุทัย จันผกา ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ โดยมีประชาชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่การเพิกถอนฯ และมีผู้แทนจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) 5 คน ได้แก่ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน นายเมธี วงศ์หนัก ว่าที่พันตรี พงษ์กรณ์ หลิวชาญพิมพ์ ว่าที่ร้อยตรี ณรินทร์ บุญทวี นายนิคม ความดีดำรง เข้าร่วมและได้นำเสนอประวัติความเป็นมา ภารกิจหน่วยงาน เหตุผลความจำเป็นในการขอเพิกถอนพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื้อที่ 2,344-0-26 ไร่ โดยแสดงข้อมูลแผนที่ พื้นที่ขอเพิกถอน และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อการอนุรักษ์พรรณไม้ โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ อีกทั้งมีการส่งเสริมการจ้างงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ ประชาชนซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ และให้ผู้เข้าร่วมเวทีประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบสอบถามความคิดเห็น และในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ทำการรวบรวมแบบแสดงความคิดเห็น เพื่อจัดส่งให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ โดยผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน จำนวน 89 ราย แสดงความคิดเห็น “เห็นด้วย” จำนวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 100