หัวข้อข่าว
        ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารธรรมาภิบาล องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566
รายละเอียด
       
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นางสาวเสาวภาคย์ แย้มพงศ์ผลิน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารธรรมาภิบาล องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นางสาวเพ็ญศิลป์ ทีฆะพันธ์ นางสาววิไล อินต๊ะปวง นางสาวพัฒน์สรณ์ สงวนศักดิ์ นายอดุลวิทย์ ริยาพันธ์ ว่าร้อยตรีณัฐพงศ์ โพธินาม นางสาวลักษิกา จาแปง นางสาวสาวิตรี สิงห์วิจารณ์ นายเจษฎา สอนสิทธิ์ นางสาวชลธิชา ไตรปิ่น และนางสาวสิริวรรณ กันทา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักบริหาร สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference (Zoom meeting)