หัวข้อข่าว
        ผู้ตรวจราชการ ทส. เข้าตรวจราชการ อ.ส.พ. ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด
       
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และนางสาวณัฐรดา ลุนจักร ผู้อำนวยการส่วนตรวจราชการ 1 ประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ดร.ปวิช เฉลิมวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานที่สำคัญ (Flagship Project) ผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ 2566 ความคืบหน้าในการขอใช้พื้นที่ป่าสงวน/ป่าอนุรักษ์ การดำเนินงานป้องกันไฟป่า ปัญหาและข้อจำกัดในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่