;
ลำดับที่
ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนผู้เข้าชม
1
ประกาศฯ-ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ-สำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 11/26/2019)
49
2
ประกาศฯ รับสมัครลูกจ้างในงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 11/22/2019)
42
3
ประกาศฯ รับสมัครลูกจ้างในงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย(Last update 11/22/2019)
36
4
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักส่งเสริมความรู้ฯ(Last update 11/21/2019)
27
5
ประกาศฯ รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ(ผลิตเหง้าจิ๋วมหาหงส์ในระดับอุตสาหกรรม สำนักวิจัยและอนุรักษ์)(Last update 11/18/2019)
57
6
รับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือน สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์ จำนวน 1 อัตรา(Last update 11/8/2019)
172
7
รับสมัครลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักบริหาร(Last update 10/25/2019)
90
8
รับสมัครลูกจ้างฯใบงบ ปฏิบัติหน้าที่จนท.ช่าง ๑ อัตรา และปฏิบัติหน้าที่ จนท.สวน ๓ อัตรา(Last update 10/11/2019)
248
9
ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ สำนักตรวจสอบภายใน(Last update 10/10/2019)
94
10
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ สำนักตรวจสอบภายใน(Last update 9/30/2019)
122
11
ประกาศฯผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช ระดับ๔-๕(Last update 9/30/2019)
137
12
ประกาศผลการสอบคัดลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ จนท.สวน ๒ อัตรา สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 9/23/2019)
122
13
ประกาศผลการสอบคัดลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ จนท.บริการ ๑ อัตรา สำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 9/23/2019)
100
14
รับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือนฯ สำนักตรวจสอบภายใน ๑ อัตรา(Last update 9/13/2019)
338
15
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ สำนักวิจัยและอนุรักษ์ ๑ อัตรา(Last update 9/4/2019)
198
16
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สวน ๒ อัตรา(Last update 8/30/2019)
141
17
ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช ระดับ ๔-๕ จำนวน ๓ อัตรา(Last update 8/30/2019)
212
18
ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งนักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๔-๕ จำนวน ๑ อัตรา(Last update 8/30/2019)
164
19
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ (ผลการคัดเลือก)(Last update 8/21/2019)
159
20
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา(Last update 8/20/2019)
181
21
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา(Last update 8/20/2019)
135
22
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติฯ ตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช(Last update 8/20/2019)
172
23
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติฯ ตำแหน่งนักวิชาการพฤกษศาสตร์(Last update 8/20/2019)
157
24
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ ปฏิบัติเจ้าหน้าที่สวน ๒ อัตรา สังกัดส่วนผลิตพันธุ์พืช (Last update 8/7/2019)
238
25
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่าง(Last update 8/6/2019)
118
26
รับสมัครลูกจ้างฯ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ ปฏิบัติงานธุรการสำนักวิจัยและอนุรักษ์ ๑ อัตรา(Last update 8/5/2019)
269
27
รับสมัครบุุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน อสพ.ในตำแหน่งนักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๔-๕ จำนวน ๑ อัตรา(Last update 7/26/2019)
342
28
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ และเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่สอบ (ลูกจ้างโครงการฯ ปฏิบัติงานหน้าที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ)(Last update 7/25/2019)
254
29
รับสมัครบุุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน อสพ.ในตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช ระดับ ๔-๕ จำนวน ๓ อัตรา(Last update 7/23/2019)
271
30
ประกาศฯ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ และกำหนดเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ(Last update 7/22/2019)
160
31
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่าง(Last update 7/19/2019)
124
32
รับสมัครลูกจ้างโครงการฯรายเดือน ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ๑ อัตรา สังกัดสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์(Last update 7/9/2019)
433
33
รับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือน จำนวน ๒ อัตรา สำนักส่งเสริมความรู้ฯ(Last update 7/1/2019)
405
34
รับสมัครลูกจ้างฯ ๑ อัตรา สังกัดส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง(Last update 6/21/2019)
227
35
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์(Last update 6/6/2019)
263
36
ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและกำหนดเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์(Last update 5/24/2019)
258
37
ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช(Last update 4/11/2019)
276
38
ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช ระดับ ๔-๕(Last update 4/4/2019)
228
39
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง หัวหน้าส่วนบริหารโครงการวิจัย ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา(Last update 3/26/2019)
301
40
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช ๔-๕(Last update 3/19/2019)
231
41
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ ระดับ ๘_(Last update 3/12/2019)
255
42
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ๑ อัตรา(Last update 3/11/2019)
173
43
ประกาศฯ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและมีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่ง นักอนุกรมวิธานพืช ระดับ ๔-๕(Last update 3/6/2019)
266
44
ประกาศฯ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์-ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าสวน(Last update 2/27/2019)
175
45
รับสมัครลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 2/11/2019)
484
46
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน อสพ.ในตำแหน่ง นักวิชาการฯ ๔ อัตรา(Last update 2/6/2019)
777
47
ประกาศฯ แจ้งให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช(Last update 1/31/2019)
251
48
ประกาศฯ แจ้งให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานกฎหมาย(Last update 1/28/2019)
178
49
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงานและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการ ระดับ ๕(Last update 1/28/2019)
191
50
ประกาศ อสพ. เรื่อง แจ้งให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช ๑ อัตรา(Last update 1/21/2019)
203
51
รับสมัครบุคคลภายในเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่ง นักวิชาการฯ ระดับ ๕ จำนวน ๑ อัตรา(Last update 1/17/2019)
385
52
ประกาศผลสอบลูกจ้างฯ จำนวน ๕ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 12/12/2018)
318
53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติหน้าที่ จนท.สวน สังกัดสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ๑ อัตรา(Last update 11/26/2018)
213
54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติหน้าที่ จนท.ขับ และ จนท.สวน สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 11/26/2018)
208
55
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่าง ๒ อัตรา(Last update 11/20/2018)
213
56
ประกาศฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและกำหนดการเข้ารับสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งหัวหน้างานกฎหมาย ระดับ ๗(Last update 11/19/2018)
214
57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์-ตำแหน่งหัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย(Last update 11/9/2018)
246
58
ประกาศรับสมัครลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น(Last update 11/6/2018)
249
59
ประกาศฯ ผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (ผู้ช่วยนักวิจัย ๒ อัตรา) สำนักวิจัยฯ(Last update 10/30/2018)
300
60
รับสมัครลูกจ้าง ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา และเจ้าหน้าที่สวน ๓ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 10/30/2018)
230
61
รับสมัครลูกจ้างฯ เจ้าหน้าที่ช่าง ๒ อัตรา สังกัดส่วนวิศวกรรมฯ(Last update 10/26/2018)
233
62
ประกาศฯ รายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างโครงการฯ สำนักวิจัยฯ(Last update 10/22/2018)
267
63
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานกฎหมาย ระดับ ๗(Last update 10/19/2018)
222
64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 10/12/2018)
387
65
ประกาศฯ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๓(Last update 9/28/2018)
326
66
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๓(Last update 9/19/2018)
246
67
ประกาศฯ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่ฯ ระดับ ๖(Last update 9/17/2018)
228
68
รับสมัครบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย ระดับ ๗_(Last update 9/13/2018)
332
69
ประกาศฯ ผลการคัดลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักส่งเสริมฯ ระดับ ๘(Last update 9/13/2018)
232
70
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่ฯ ระดับ ๖(Last update 9/10/2018)
198
71
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ ตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๓(Last update 9/10/2018)
277
72
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๔-๕(Last update 8/29/2018)
362
73
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับ 3(Last update 8/27/2018)
387
74
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและกำหนดเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ (หัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย)(Last update 8/24/2018)
214
75
ประกาศฯ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ ระดับ ๘(Last update 8/22/2018)
263
76
ประกาศฯ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่และก่อสร้าง ระดับ ๖(Last update 8/22/2018)
228
77
ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา_(Last update 8/20/2018)
419
78
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา(Last update 8/16/2018)
271
79
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจัดการบริหารทั่วไป ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา(Last update 8/15/2018)
242
80
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๔-๕ จำนวน ๒ อัตรา(Last update 8/15/2018)
264
81
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริการ สังกัดสำนักส่งเสริมฯ(Last update 8/9/2018)
181
82
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย(Last update 8/8/2018)
148
83
ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ในตำแหน่ง_ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๘(Last update 8/1/2018)
205
84
ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย ระดับ ๗(Last update 8/1/2018)
166
85
ประกาศฯ รายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ 3 สังกัดสวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 7/26/2018)
262
86
ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่และการก่อสร้าง(Last update 7/25/2018)
194
87
ประกาศฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ในตำแหน่ง_นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๔-๕ จำนวน ๒ อัตรา(Last update 7/25/2018)
264
88
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก(Last update 7/25/2018)
125
89
ประกาศฯ รายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ๓(Last update 7/24/2018)
211
90
รับสมัครลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่บริการ ๑ อัตรา สังกัดสำนักส่งเสริมฯ(Last update 7/19/2018)
252
91
รับสมัครฯ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย(Last update 7/19/2018)
143
92
ประกาศฯ เรื่อง แจ้งให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง นิติกร(Last update 7/18/2018)
139
93
รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง_หัวหน้างานอาคารสถานที่และการก่อสร้าง ระดับ ๖(Last update 7/5/2018)
473
94
รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง_นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา(Last update 7/5/2018)
1041
95
รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง_นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๔-๕ จำนวน ๒ อัตรา(Last update 7/5/2018)
728
96
รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง_หัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย ระดับ ๗(Last update 7/5/2018)
339
97
รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง_ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๘(Last update 7/5/2018)
310
98
รับสมัครบุคคลภายในเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา)(Last update 7/3/2018)
889
99
รับสมัครเจ้าหน้าที่สวน สังกัดสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ๑ อัตรา(Last update 7/2/2018)
206
100
ประกาศฯ ผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการฯ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ ๒ อัตรา(Last update 6/25/2018)
213