;
ลำดับที่
ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนผู้เข้าชม
1
รับสมัครลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่บริการ ๑ อัตรา สังกัดสำนักส่งเสริมฯ(Last update 7/19/2018)
10
2
รับสมัครฯ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย(Last update 7/19/2018)
5
3
ประกาศฯ เรื่อง แจ้งให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง นิติกร(Last update 7/18/2018)
9
4
รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง_หัวหน้างานอาคารสถานที่และการก่อสร้าง ระดับ ๖(Last update 7/5/2018)
304
5
รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง_นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา(Last update 7/5/2018)
826
6
รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง_นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๔-๕ จำนวน ๒ อัตรา(Last update 7/5/2018)
555
7
รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง_หัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย ระดับ ๗(Last update 7/5/2018)
211
8
รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง_ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๘(Last update 7/5/2018)
189
9
รับสมัครบุคคลภายในเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา)(Last update 7/3/2018)
725
10
รับสมัครเจ้าหน้าที่สวน สังกัดสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ๑ อัตรา(Last update 7/2/2018)
124
11
ประกาศฯ ผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการฯ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ ๒ อัตรา(Last update 6/25/2018)
124
12
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยภัณฑารักษ์พันธุ์ไม้มีชีวิต 2 อัตรา สังกัดสำนักวิจัยฯ(Last update 5/23/2018)
330
13
ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯ จนท.สวน ๒ อัตรา(Last update 5/21/2018)
125
14
ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯ จนท.บริการ ๑ อัตรา(Last update 5/21/2018)
84
15
ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯ จนท.ขับรถ ๑ อัตรา(Last update 5/21/2018)
72
16
รับสมัครผู้ช่วยภัณฑารักษ์พันธุ์ไม้มีชีวิต ๒ อัตรา(Last update 5/2/2018)
498
17
ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วครารายวัน จนท.ขับรถ(Last update 4/28/2018)
126
18
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สำนักวิจัยฯ(Last update 4/18/2018)
152
19
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ ๑ อัตรา สำนักวิจัยฯ(Last update 4/18/2018)
145
20
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สวน ๓ อัตรา(Last update 4/17/2018)
106
21
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถ(Last update 4/4/2018)
107
22
ประกาศ อสพ.เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ ในตำแหน่ง ผอ.สตส.ระดับ ๘(Last update 3/30/2018)
133
23
รับสมัคร จนท.บริการ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 3/28/2018)
231
24
รับสมัคร จนท.ขับรถ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 3/26/2018)
95
25
รับสมัคร จนท.ดูแลสวน จำนวน ๒ อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 3/26/2018)
144