;
ลำดับที่
ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนผู้เข้าชม
1
รับสมัครลูกจ้างฯใบงบ ปฏิบัติหน้าที่จนท.ช่าง ๑ อัตรา และปฏิบัติหน้าที่ จนท.สวน ๓ อัตรา(Last update 10/11/2019)
18
2
ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ สำนักตรวจสอบภายใน(Last update 10/10/2019)
25
3
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ สำนักตรวจสอบภายใน(Last update 9/30/2019)
75
4
ประกาศฯผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช ระดับ๔-๕(Last update 9/30/2019)
56
5
ประกาศผลการสอบคัดลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ จนท.สวน ๒ อัตรา สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 9/23/2019)
70
6
ประกาศผลการสอบคัดลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ จนท.บริการ ๑ อัตรา สำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 9/23/2019)
60
7
รับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือนฯ สำนักตรวจสอบภายใน ๑ อัตรา(Last update 9/13/2019)
272
8
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ สำนักวิจัยและอนุรักษ์ ๑ อัตรา(Last update 9/4/2019)
160
9
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สวน ๒ อัตรา(Last update 8/30/2019)
102
10
ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช ระดับ ๔-๕ จำนวน ๓ อัตรา(Last update 8/30/2019)
150
11
ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งนักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๔-๕ จำนวน ๑ อัตรา(Last update 8/30/2019)
122
12
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ (ผลการคัดเลือก)(Last update 8/21/2019)
117
13
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา(Last update 8/20/2019)
140
14
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา(Last update 8/20/2019)
106
15
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติฯ ตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช(Last update 8/20/2019)
132
16
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติฯ ตำแหน่งนักวิชาการพฤกษศาสตร์(Last update 8/20/2019)
120
17
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ ปฏิบัติเจ้าหน้าที่สวน ๒ อัตรา สังกัดส่วนผลิตพันธุ์พืช (Last update 8/7/2019)
205
18
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่าง(Last update 8/6/2019)
91
19
รับสมัครลูกจ้างฯ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ ปฏิบัติงานธุรการสำนักวิจัยและอนุรักษ์ ๑ อัตรา(Last update 8/5/2019)
222
20
รับสมัครบุุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน อสพ.ในตำแหน่งนักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๔-๕ จำนวน ๑ อัตรา(Last update 7/26/2019)
287
21
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ และเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่สอบ (ลูกจ้างโครงการฯ ปฏิบัติงานหน้าที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ)(Last update 7/25/2019)
217
22
รับสมัครบุุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน อสพ.ในตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช ระดับ ๔-๕ จำนวน ๓ อัตรา(Last update 7/23/2019)
233
23
ประกาศฯ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ และกำหนดเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ(Last update 7/22/2019)
133
24
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่าง(Last update 7/19/2019)
94
25
รับสมัครลูกจ้างโครงการฯรายเดือน ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ๑ อัตรา สังกัดสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์(Last update 7/9/2019)
400
26
รับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือน จำนวน ๒ อัตรา สำนักส่งเสริมความรู้ฯ(Last update 7/1/2019)
374
27
รับสมัครลูกจ้างฯ ๑ อัตรา สังกัดส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง(Last update 6/21/2019)
199
28
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์(Last update 6/6/2019)
231
29
ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและกำหนดเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์(Last update 5/24/2019)
226
30
ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช(Last update 4/11/2019)
243
31
ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช ระดับ ๔-๕(Last update 4/4/2019)
194
32
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง หัวหน้าส่วนบริหารโครงการวิจัย ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา(Last update 3/26/2019)
267
33
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช ๔-๕(Last update 3/19/2019)
197
34
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ ระดับ ๘_(Last update 3/12/2019)
222
35
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ๑ อัตรา(Last update 3/11/2019)
142
36
ประกาศฯ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและมีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่ง นักอนุกรมวิธานพืช ระดับ ๔-๕(Last update 3/6/2019)
235
37
ประกาศฯ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์-ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าสวน(Last update 2/27/2019)
146
38
รับสมัครลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 2/11/2019)
454
39
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน อสพ.ในตำแหน่ง นักวิชาการฯ ๔ อัตรา(Last update 2/6/2019)
735
40
ประกาศฯ แจ้งให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช(Last update 1/31/2019)
225
41
ประกาศฯ แจ้งให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานกฎหมาย(Last update 1/28/2019)
145
42
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงานและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการ ระดับ ๕(Last update 1/28/2019)
162
43
ประกาศ อสพ. เรื่อง แจ้งให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช ๑ อัตรา(Last update 1/21/2019)
172
44
รับสมัครบุคคลภายในเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่ง นักวิชาการฯ ระดับ ๕ จำนวน ๑ อัตรา(Last update 1/17/2019)
351
45
ประกาศผลสอบลูกจ้างฯ จำนวน ๕ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 12/12/2018)
289
46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติหน้าที่ จนท.สวน สังกัดสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ๑ อัตรา(Last update 11/26/2018)
184
47
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติหน้าที่ จนท.ขับ และ จนท.สวน สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 11/26/2018)
180
48
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่าง ๒ อัตรา(Last update 11/20/2018)
189
49
ประกาศฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและกำหนดการเข้ารับสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งหัวหน้างานกฎหมาย ระดับ ๗(Last update 11/19/2018)
188
50
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์-ตำแหน่งหัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย(Last update 11/9/2018)
216
51
ประกาศรับสมัครลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น(Last update 11/6/2018)
218
52
ประกาศฯ ผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (ผู้ช่วยนักวิจัย ๒ อัตรา) สำนักวิจัยฯ(Last update 10/30/2018)
267
53
รับสมัครลูกจ้าง ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา และเจ้าหน้าที่สวน ๓ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 10/30/2018)
202
54
รับสมัครลูกจ้างฯ เจ้าหน้าที่ช่าง ๒ อัตรา สังกัดส่วนวิศวกรรมฯ(Last update 10/26/2018)
205
55
ประกาศฯ รายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างโครงการฯ สำนักวิจัยฯ(Last update 10/22/2018)
194
56
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานกฎหมาย ระดับ ๗(Last update 10/19/2018)
196
57
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 10/12/2018)
362
58
ประกาศฯ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๓(Last update 9/28/2018)
298
59
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๓(Last update 9/19/2018)
220
60
ประกาศฯ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่ฯ ระดับ ๖(Last update 9/17/2018)
202
61
รับสมัครบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย ระดับ ๗_(Last update 9/13/2018)
305
62
ประกาศฯ ผลการคัดลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักส่งเสริมฯ ระดับ ๘(Last update 9/13/2018)
202
63
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่ฯ ระดับ ๖(Last update 9/10/2018)
167
64
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ ตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๓(Last update 9/10/2018)
245
65
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๔-๕(Last update 8/29/2018)
335
66
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับ 3(Last update 8/27/2018)
357
67
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและกำหนดเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ (หัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย)(Last update 8/24/2018)
194
68
ประกาศฯ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ ระดับ ๘(Last update 8/22/2018)
236
69
ประกาศฯ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่และก่อสร้าง ระดับ ๖(Last update 8/22/2018)
196
70
ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา_(Last update 8/20/2018)
396
71
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา(Last update 8/16/2018)
248
72
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจัดการบริหารทั่วไป ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา(Last update 8/15/2018)
214
73
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๔-๕ จำนวน ๒ อัตรา(Last update 8/15/2018)
233
74
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริการ สังกัดสำนักส่งเสริมฯ(Last update 8/9/2018)
163
75
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย(Last update 8/8/2018)
127
76
ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ในตำแหน่ง_ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๘(Last update 8/1/2018)
173
77
ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย ระดับ ๗(Last update 8/1/2018)
145
78
ประกาศฯ รายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ 3 สังกัดสวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 7/26/2018)
240
79
ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่และการก่อสร้าง(Last update 7/25/2018)
174
80
ประกาศฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ในตำแหน่ง_นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๔-๕ จำนวน ๒ อัตรา(Last update 7/25/2018)
244
81
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก(Last update 7/25/2018)
109
82
ประกาศฯ รายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ๓(Last update 7/24/2018)
197
83
รับสมัครลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่บริการ ๑ อัตรา สังกัดสำนักส่งเสริมฯ(Last update 7/19/2018)
234
84
รับสมัครฯ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย(Last update 7/19/2018)
128
85
ประกาศฯ เรื่อง แจ้งให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง นิติกร(Last update 7/18/2018)
122
86
รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง_หัวหน้างานอาคารสถานที่และการก่อสร้าง ระดับ ๖(Last update 7/5/2018)
455
87
รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง_นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา(Last update 7/5/2018)
1022
88
รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง_นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๔-๕ จำนวน ๒ อัตรา(Last update 7/5/2018)
711
89
รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง_หัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย ระดับ ๗(Last update 7/5/2018)
325
90
รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง_ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๘(Last update 7/5/2018)
295
91
รับสมัครบุคคลภายในเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา)(Last update 7/3/2018)
871
92
รับสมัครเจ้าหน้าที่สวน สังกัดสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ๑ อัตรา(Last update 7/2/2018)
193
93
ประกาศฯ ผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการฯ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ ๒ อัตรา(Last update 6/25/2018)
198
94
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยภัณฑารักษ์พันธุ์ไม้มีชีวิต 2 อัตรา สังกัดสำนักวิจัยฯ(Last update 5/23/2018)
387
95
ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯ จนท.สวน ๒ อัตรา(Last update 5/21/2018)
176
96
ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯ จนท.บริการ ๑ อัตรา(Last update 5/21/2018)
152
97
ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯ จนท.ขับรถ ๑ อัตรา(Last update 5/21/2018)
124
98
รับสมัครผู้ช่วยภัณฑารักษ์พันธุ์ไม้มีชีวิต ๒ อัตรา(Last update 5/2/2018)
568
99
ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วครารายวัน จนท.ขับรถ(Last update 4/28/2018)
177
100
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สำนักวิจัยฯ(Last update 4/18/2018)
206