หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งและเดินสาย Fiber Optic เครือข่ายและระบบกล้อง CCTV แบบ IP ส่วนขยายต่อเนื่องจากระบบเดิม จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ตารางปปช658076.pdf
        2.   ประกาศเชิญชวน.pdf
        3.   ร่างTOR315502.pdf
        4.   เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๓924327.pdf
        5.   แบบฟอร์ม สัญญา จ้างที่มีค่า k.pdf
        6.   7419475. แบบยื่นข้อเสนอราคาจ้าง.pdf
        7.   8958598. แสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง3ฝ่าย.pdf
        8.   10603068. บัญชีเอกสารส่วนที่ 1.pdf
        9.   11776164. บัญชีเอกสารส่วนที่ 2.pdf
        10.   12195598. หนังสือค้ำประกันซอง.pdf
        11.   13264018. หนังสือค้ำประกันสัญญาจ้าง.pdf
        12.   14671733. บทนิยาม.pdf
        13.   BOQ350093.pdf
        14.   6-เอกสารประกอบ.pdf
        15.   ราคากลาง954890.pdf