หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ซีซี แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน ครั้งที่ ๒
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   1779933. รายชื่อผู้รับเอกสารสอบราคา ครุภัณฑ์รถบรรทุก 9 ตัน 6 ล้อ.pdf
        2.   2. ประกาศสอบราคา.pdf
        3.   3307491. เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๔.pdf
        4.   4. สเป็ครถ 6 ล้อ.pdf
        5.   5901179. ใบเสนอราคา.pdf
        6.   6534724. บัญชีเอกสารส่วนที่1.pdf
        7.   7123531. บัญชีเอกสารส่วนที่2.pdf
        8.   8477519. สัญญาซื้อขาย.pdf
        9.   9698283. บัญชีรายการเอกสารยื่นซองเสนอราคา.pdf
        10.   10474040. แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันสัญญา).pdf
        11.   11169109. บทนิยาม.pdf