หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างสระตระพังบัว จำนวน 1 แห่ง
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   TOR126873.pdf