หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและซ่อมบำรุงผิวทาง ไหล่ทางสัญจร ๓ เส้นทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ราคากลาง ปรับปรุงถนน 3 เส้นทาง.pdf
        2.   1715571. รายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา.pdf
        3.   2. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน.pdf
        4.   3. TOR ปรับปรุงถนน 3 เส้นทาง สนป. บีบ.pdf
        5.   img-120005614-1.pdf
        6.   7624888. แบบยื่นข้อเสนอราคาจ้าง.pdf
        7.   4. เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ E4 ตาม egp.pdf
        8.   8615123. แสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง3ฝ่าย.pdf
        9.   9. แบบฟอร์ม สัญญา จ้างที่มีค่า k.pdf
        10.   10101940. บัญชีเอกสารส่วนที่ 1.pdf
        11.   11993540. บัญชีเอกสารส่วนที่ 2.pdf
        12.   12186595. หนังสือค้ำประกันซอง.pdf
        13.   13208690. หนังสือค้ำประกันสัญญาจ้าง.pdf
        14.   14367137. บทนิยาม.pdf
        15.   แบบถนน เส้นทาง 1-1.pdf
        16.   แบบถนนเส้นทาง 2-1.pdf
        17.   แบบถนนเส้นทาง 4-1.pdf