หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนผลิตไม้ดอก จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   1456432. รายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา.pdf
        2.   2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนผลิตไม้ดอก.pdf
        3.   3. TOR โรงเรือนเพาะชำ บีบ.pdf
        4.   4. เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ E5 ตาม egp.pdf
        5.   5. ราคากลางโรงเรือนผลิตไม้ดอกแล้วเสร็จ กรรมการราคากลาง บีบ.pdf
        6.   img-120005638-4.pdf
        7.   7789271. แบบยื่นข้อเสนอราคาจ้าง.pdf
        8.   8811366. แสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง3ฝ่าย.pdf
        9.   9290187. แบบฟอร์ม สัญญา จ้างที่มีค่า k.pdf
        10.   10802028. บัญชีเอกสารส่วนที่ 1.pdf
        11.   11887904. บัญชีเอกสารส่วนที่ 2.pdf
        12.   12969386. หนังสือค้ำประกันซอง.pdf
        13.   13356593. หนังสือค้ำประกันสัญญาจ้าง.pdf
        14.   14864711. บทนิยาม.pdf