หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระตระพังบัว จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ตารางปปช249446.pdf
        2.   ประกาศ874202.pdf
        3.   เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๖.pdf
        4.   TOR969569.pdf
        5.   ราคากลาง706141.pdf
        6.   BOQ405177.pdf
        7.   01แบบยื่นข้อเสนอราคาจ้าง656825.pdf
        8.   02แสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง3ฝ่าย952967.pdf
        9.   04บัญชีเอกสารส่วนที่1861796.pdf
        10.   05บัญชีเอกสารส่วนที่2941691.pdf
        11.   06แบบหนังสือค้ำประกันซอง413066.pdf
        12.   07หลักประกันสัญญาจ้าง165386.pdf
        13.   08บทนิยาม647929.pdf