หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ตารางปปช330882.pdf
        2.   ประกาศ872813.pdf
        3.   TOR892771.pdf
        4.   ราคากลาง217601.pdf
        5.   เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๗.pdf
        6.   BOQ303920.pdf
        7.   01แบบยื่นข้อเสนอราคาจ้าง650905.pdf
        8.   02แสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง3ฝ่าย700160.pdf
        9.   03แบบฟอร์ม สัญญา จ้างที่มีค่า k.pdf
        10.   04บัญชีเอกสารส่วนที่1966334.pdf
        11.   05บัญชีเอกสารส่วนที่2813990.pdf
        12.   06แบบหนังสือค้ำประกันซอง852076.pdf
        13.   07หลักประกันสัญญาจ้าง694423.pdf
        14.   08บทนิยาม1735.pdf