หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 9 ตัน 6 ล้อปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 5,000 ซีซี พร้อมเครน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   168645. รายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา.pdf
        2.   3840129. ร่าง tor รถบรรทุก 9 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครน ปรับครั้งที่ 2.pdf
        3.   4484737. เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ E2 ตาม egp.pdf
        4.   5465388. แบบยื่นข้อเสนอราคาซื้อ.pdf
        5.   6538325. แสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง3ฝ่าย.pdf
        6.   2. ประกาศประกวดราคา รถ 9 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครน.pdf
        7.   7964961. สัญญาซื้อขาย.pdf
        8.   8421931. บัญชีเอกสารส่วนที่ 1.pdf
        9.   9828181. บัญชีเอกสารส่วนที่ 2.pdf
        10.   10799678. หนังสือค้ำประกันซอง.pdf
        11.   11575435. หนังสือค้ำประกันสัญญาซื้อขาย.pdf
        12.   12989009. บทนิยาม.pdf