หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน ๒ บ่อ (ครั้งที่ 2)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   img-209015100.pdf
        2.   img-209015328.pdf
        3.   img-209023342.pdf
        4.   4. เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 7-2560.pdf
        5.   7951579.ใบเสนอราคา.pdf
        6.   9731181. แบบฟอร์ม สัญญา จ้างที่มีค่า k.pdf
        7.   9116252. บัญชีเอกสารส่วนที่1.pdf
        8.   10399577. บัญชีเอกสารส่วนที่2.pdf
        9.   11804362. บัญชีรายการเอกสารยื่นซองเสนอราคา.pdf
        10.   12930705. แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันสัญญา).pdf
        11.   13952799. บทนิยาม.pdf