หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องตัดและแกะสลักด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   3-ตารางปปช.pdf
        2.   3-ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์168148.pdf
        3.   3-เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ ๘555354.pdf
        4.   คุณลักษณะเฉพาะ332576.pdf
        5.   1ใบเสนอราคา.doc
        6.   2สัญญาซื้อขาย588740.pdf
        7.   3บัญชีเอกสารส่วนที่168355.pdf
        8.   4บัญชีเอกสารส่วนที่2489131.pdf
        9.   5แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันสัญญา)529719.pdf
        10.   6บัญชีรายการเอกสารยื่นซองเสนอราคา65792.pdf
        11.   7บทนิยาม840754.pdf