หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่างโยธา
 
  รายละเอียด
       
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ เบอร์โทร 053-841118 ,053-841008 , 053-841124 , 053-841405
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่างโยธา.pdf
        2.   ขอบเขตการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่างโยธา.pdf
        3.   ใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่างโยธา.pdf