หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ เรือเครื่องไฟเบอร์หางยาวท้องแบนหัวมน ๑๒ แรงม้า ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๔ ลำ
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   3-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง.pdf
        2.   ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์2928141.pdf
        3.   เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่.pdf
        4.   3-รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf
        5.   1ใบเสนอราคา415569.doc
        6.   2สัญญาซื้อขาย22747.pdf
        7.   3บัญชีเอกสารส่วนที่1437663.pdf
        8.   4บัญชีเอกสารส่วนที่2439250.pdf
        9.   5แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันสัญญา)156963.pdf
        10.   6บัญชีรายการเอกสารยื่นซองเสนอราคา648295.pdf
        11.   7บทนิยาม502360.pdf
        12.   ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์658793.pdf